Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต รมช. ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นประธาน เปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ อิทธิพลทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านความคิด ในการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร (UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference2024 Phuket Thailand)

รมช. ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นประธาน เปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ อิทธิพลทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านความคิด ในการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร (UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference2024 Phuket Thailand)

32 second read
0
0
174

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ อิทธิพลทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านความคิด ในการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร (UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference 2024 Phuket Thailand) ณ โรงแรม คอร์ทยาร์ด มาริออต ภูเก็ต ทาวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ อิทธิพลทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านความคิด ในการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร (UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference 2024 Phuket Thailand) โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายก เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธาน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต , นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม คอร์ทยาร์ด มาริออต ภูเก็ต ทาวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ‘ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และประชาชนชาวภูเก็ต รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่พิธีเปิด การประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารของยูเนสโก ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร หรือ ซิตื้ ออฟ แกสโตรโนมี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตามพันธกิจขององค์การยูเนสโก้ ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เมืองที่เป็นสมาชิกเครื่อข่ายมีภารกิจในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ กรณีศึกษารวมถึงพันธมิตรที่จะช่วยส่งเสริม และเผยแพร่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยนำเอาวัฒนธรรมด้านอาหาร มาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนเมือง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2023 ตามพันธกิจ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกขององค์การสหประชาชาติ ประกอบ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ได้จัดให้มีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ครั้งแรก และท่านสมาชิกได้ลงมติเลือกให้เมืองภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ ในวันนี้ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ในครั้งนี้ มีรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด “จากความธรรมดาสู่พิเศษ ปลดล็อกศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของอาหารท้องถิ่นสู่การปฏิบัติทางอาหารอย่างยั่งยืน” เพราะเชื่อว่า การรวมตัว และความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อาหาร เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจะช่วยกันสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว มีความร่วมมือ และเดินหน้าร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินการให้มีความชัดเจน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านอาหาร ซึ่งมีอิทธิพลทางวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านความคิด ที่สร้างวัฒนธรรมไทยให้โดดเด่น อาหารไทยในหลายเมนูได้สร้างความอร่อย และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก แต่จะทำอย่างไรให้ทุกคนในประเทศ เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญและนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่า เห็นความสำคัญ และนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน รัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ เพื่อยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถด้านความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ รัฐบาลจะสร้างงาน สร้างรายได้ผ่านการส่งเสริม 1 ครอบครัว 1 ทักษะ เพราะอาหารถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ที่สำคัญอย่างหนึ่งประเทศไทย

รัฐบาลจะส่งเสริมการเปิดกว้าง และเปิดรับข้อความหลากหลายทางด้านอาหาร ที่ให้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลยังมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่ายจุดประกาย ให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโต อีกครั้ง ประกอบกับการเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชน อย่างเร่งด่วน และรวดเร็ว เสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการสร้างรายได้รายจ่าย สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน  จังหวัดภูเก็ต ได้รับการยกย่องเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร เกิดการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยเอง มี 2 เมือง ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร คือ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเพชรบุรี และอีกหลายจังหวัด ในประเทศไทย ที่อยู่ ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ที่พร้อมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร และอีกหลายจังหวัด ในประเทศไทย ที่พร้อมจะสมัครร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในอีก 6 สาขา เราพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อน และเปลี่ยนมุมมอง เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องของการกิน แต่เป็นการพัฒนาเมืองให้คนของเรา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในนามของรัฐบาลเอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหารไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค หรือแม้แต่ละจังหวัด เราจะช่วยกันพัฒนา และยกระดับอาหาร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายครัวไทยไปสู่ครัวโลก เป็นนโยบายที่สร้างต้นทุนทางวัฒนธรรมของเรา สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการเติบโตของอาหารที่มาจากวัฒนธรรม โปรโมตออกไปในต่างประเทศ ให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจที่อาหารของเขา ได้ประจักษ์ในสายตาชาวโลก  โอกาสนี้ ขอขอบคุณสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านวิทยาการอาหารของยูเนโก้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ในประเทศของท่าน จนสำเร็จได้วันนี้ การรวมตัวของพวกเราสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร ทั้ง 56 เมือง 37 ประเทศ ในวันนี้ ทั้งที่อยู่ ณ ห้องประชุมแห่งนี้

และรับชมผ่านระบบออนไลน์ ถือเป็นการส่งสัญญาณสำคัญ ต่อความร่วมมือระหว่างเมือง และประเทศทั่วโลก ที่พร้อมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการที่ริเริ่ม โดยเมืองสมาชิกผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ด้วยกิจกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ อย่างเข้มแข็ง และเป็นตัวอย่างที่ดี อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมด้านอาหารที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเครือข่ายสมาชิกให้รู้จักอย่างแพร่หลาย ผมมั่นใจว่า หากพวกเราสามารถร่วมมือกัน สอดประสานความร่วมมือ มีการเชื่อมต่อกับทุกภาคส่วน เราจะกลายเป็นอนุภูมิภาคเศรษฐกิจ ด้านวิทยาการอาหารที่เข็มแข็ง เป็นกลจักรสำคัญของความกินดีอยู่ดีของโลก ได้อย่างแท้จริง และการประชุมในวันนี้ จะเป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่ความร่วมมือ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป”

สำหรับงานประชุมนานาชาติ สมาชิกเครือข่ายเมืองวัฒนธรรม สร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก ประจำปี 2567 สมาชิก เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ได้ลงมติเลือกให้เมืองภูเก็ต เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ฯ  ระหว่าง วันที่ 9 ถึง 13 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม คอร์ทยาร์ด มาริออต ภูเก็ต ทาวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต โดย เทศบาลนครภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุม เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference 2024 Phuket Thailand) ในครั้งนี้ มีรูปแบบการจัดประชุมฯ ภายใต้แนวคิด From ordinary to extraordinary Unlocking the creative potential of local cuisine for sustainable food practices เพราะเชื่อว่า การรวมตัว และความเชื่อมโยงของห่วงโซอาหาร เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานประชุมนี้ จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ไอเดีย และประสบการณ์ในด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน การรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ทั้ง 56 เมือง 37 ประเทศ ถือเป็นการส่งสัญญาณสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างเมือง และประเทศทั่วโลก ที่พร้อมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการที่ริเริ่ม โดยเมืองสมาชิกผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ด้วยกิจกรรมทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ อย่างเข้มแข็ง และเป็นตัวอย่างที่ดี อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมด้านอาหาร ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเครือข่ายสมาชิกให้รู้จักอย่างแพร่หลาย  สอดประสานความร่วมมือ เชื่อมต่อกับทุกภาคส่วน จนกลายเป็นอนุภูมิภาคเศรษฐกิจ ด้านวิทยาการอาหารที่เข็มแข็ง เป็นกลจักรสำคัญของความกินดี อยู่ดีของโลกได้อย่างแท้จริง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และข่าวสารเกี่ยวกับงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารของยูเนสโก ปี 2567 กรุณาเยี่ยมชมที่ www.phuketcity.go.th หรือติดตามได้ทาง เพจเฟสบุ๊ค เทศบาลนครภูเก็ต

ที่มา แหล่งข้อมูล : สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต / เทศบาลนครภูเก็ต / สำนักงาน นสพ.อาณาจักรนิวส์

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : เสาร์  11  พฤษภาคม  2567  17:16:59  เข้าชม : 1698335 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวรอบเกาะภูเก็ต
Comments are closed.

Check Also

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ เตรียมจัดยิ่งใหญ่ 9 – 12 ม.ค. 2568 นี้

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ เตรียมจัดยิ่งให … …