Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง จังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาผู้นำ รุ่นใหม่ ” ผู้นำ รุ่นใหม่ มุสลิมสงขลา” รุ่นที่ 1 สร้างเครือข่ายเยาวชนมุสลิม สงขลา ในการพัฒนาสังคม และ สร้างจิตสำนึก ในการรักบ้านเกิด

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาผู้นำ รุ่นใหม่ ” ผู้นำ รุ่นใหม่ มุสลิมสงขลา” รุ่นที่ 1 สร้างเครือข่ายเยาวชนมุสลิม สงขลา ในการพัฒนาสังคม และ สร้างจิตสำนึก ในการรักบ้านเกิด

2 second read
0
0
864

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาผู้นำ รุ่นใหม่ ” ผู้นำรุ่นใหม่ มุสลิมสงขลา” รุ่นที่ 1  ประจำปี 2561 สร้างเครือข่ายเยาวชนมุสลิมสงขลา ในการพัฒนาสังคม และ สร้างจิตสำนึก ในการรักบ้านเกิด

วันนี้ (30 เม.ย. 61) ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา “ผู้นำรุ่นใหม่ มุสลิมสงขลา” รุ่นที่1 ประจำปี 2561  เพื่อสร้างเครือข่ายยุวชนมุสลิมสงขลา ให้เป็นพลังในการพัฒนาสังคม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการรักบ้านเกิด และ เสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีนายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วม กว่า 100 คน

นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เยาวชนรุ่นใหม่นับได้ว่า เป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ เป็นพลังสำคัญ ในการพัฒนาสังคม สามารถกระตุ้นและสร้างความตระหนักร่วมให้เกิดการตื่นตัวของสังคม ชุมชน เกี่ยวกับการอยู่กันโดยเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความคิดเห็นที่แตกต่าง การพัฒนาทักษะเยาวชนให้เป็นผู้นำ เป็นผู้กล้าที่สร้างสรรค์และแสดงออกถึงความสามารถ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต  คิดดี ทำดี นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ สร้างค่านิยมสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อยอมรับในความแตกต่างความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม

ด้านนายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ทั้งทางด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีรวมถึงทัศนคติความเชื่อ ดังนั้น การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากกลาย อาจนำมาซึ่งความไม่เข้าใจกัน ซึ่งเยาวชนรุ่นใหม่นี้ นับเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพ เป็นพลังสำคัญ ในการพัฒนาสังคมสามารถกระตุ้น และ สร้างความตระหนักร่วมกัน ให้เกิดความตื่นตัวของสังคมได้ จังหวัดสงขลาจึงจัดทำโครงการ  “ผู้นำรุ่นใหม่ มุสลิมสงขลา”ขึ้น โดย กำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดย รุ่นที่ 1 กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2561 เฉพาะ นักเรียนชาย และ รุ่นที่ 2 กำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 เฉพาะนักเรียนหญ

วาสนา สินสุข /ข่าว    ภาวิณี ชูบัณฑิตย์/ภาพ

TAG : 0  0 Google +0      เขียนเมื่อ :  1  พฤษภาคม  2561  15:17:38  เข้าชม : 1572653  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (21 พ.ค.65) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระ … …