Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน พิธีเปิด ที่ทำการศาลปกครอง ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ต่าง ๆ ร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

พิธีเปิด ที่ทำการศาลปกครอง ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ต่าง ๆ ร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

0 second read
0
0
941

ภูเก็ต – ศาลปกครองภูเก็ต เปิดทำการวันแรก ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดระนอง

วันนี้ (22 ต.ค.) สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต จัดพิธีทำบุญอาคารและ เปิดทำการศาลปกครองภูเก็ต โดยมี นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุดให้เกียรติเดินทางมาเป็น ประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ มี นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายสมยศ วัฒนภิรมย์ อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งอธิบดี ศาลปกครองภูเก็ต คณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ต พร้อมทั้ง ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง หัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน บุคคลสำคัญในจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจน สื่อมวลชน ในพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองภูเก็ต ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องมาจาก เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ศาลปกครองเปิดเผยว่า ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มีประกาศลงวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมากำหนดสถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองในภูมิภาคเพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองภูเก็ต และ ศาลปกครองสุพรรณบุรี
ภายหลังประกอบพิธีทำบุญอาคารศาลปกครองภูเก็ตแล้ว นายสมยศ และนายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
โดยเปิดเผยว่า นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 (เปิดทำการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง เป็นลำดับแรก) ได้อำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมและประชาชนเรื่อยมา และตระหนักดีว่าโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม ทางปกครองของประชาชนทั่วประเทศเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินการเปิดทำการ ศาลปกครองในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาคอื่น รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงยิ่งขึ้น ประธานศาลปกครองสูงสุด จึงได้ประกาศเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาคเพิ่มเติมขึ้นอีก จำนวน 2 แห่ง ในปี 2561 คือ ศาลปกครองสุพรรณบุรีและศาลปกครองภูเก็ต (พร้อมกัน 1 ต.ค. 61) และกำหนดจะเปิดทำการศาลปกครองยะลาในลำดับต่อไป ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ซึ่งจะทำให้มีศาลปกครองตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมจำนวน ทั้งสิ้น 14 แห่ง
ทั้งนี้ นายสมยศ ได้กล่าวด้วยว่า การเปิดทำการศาลปกครองภูเก็ตนี้จะทำให้ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง ได้รับความสะดวกในการ เดินทางมาติดต่อราชการหรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองมากยิ่งขึ้น
โดยศาลปกครองภูเก็ต มีตุลาการศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 5 คน มีนายสมยศ วัฒนภิรมย์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต นายรังสิกร อุปพงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดี ศาลปกครองภูเก็ต นายวชิระ ในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต นายสุรธีร์ ลิ้มทรัพย์ ตุลาการศาลปกครองกลาง และนายตรีภพ กีรติตุลาการกุล ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองภูเก็ต (ทุกตำแหน่งรอการโปรดเกล้าฯ) และ มีนายสมสิน เชิญทอง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต พร้อมทั้งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ การฟ้องคดีปกครอง และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ในระยะแรกนี้จำนวน 22 คน

นอกจากนี้อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ได้เปิดเผยถึงสถิติคดีปกครองของศาลปกครองภูเก็ต ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คือระหว่างปี พ.ศ. 2557 – เดือนสิงหาคม 2561 มีคดีที่ประชาชน ยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช แต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองภูเก็ต จำนวน ทั้งหมด 867 คดี แยกเป็น คดีที่มีพื้นที่มูลคดีเกิดในจังหวัดกระบี่ 367 คดี, คดีที่มีพื้นที่มูลคดีเกิดในจังหวัดพังงา 147 คดี, คดีที่มีพื้นที่มูลคดีเกิดในจังหวัดภูเก็ต 291 คดี และคดีที่มีพื้นที่มูลคดีเกิดในจังหวัดระนอง 62 คดี ในจำนวน 867 ข้างคดีข้างต้น

หากจำแนกตามประเภทเรื่องที่ฟ้องพบว่า กรณีพิพาทที่มีการ ฟ้องคดีมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ คดีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด/รับผิดอย่างอื่น จำนวน 293 คดี รองลงมา คือ คดีเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 189 คดี และคดีเกี่ยวกับการพัสดุ สัญญาทางปกครอง 122 คดี
ส่วนหน่วยงานที่ถูกฟ้องคดีปกครองมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย รองลงมา คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรี/หน่วยงานในบังคับ บัญชานายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม ตามลำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ศาลปกครองภูเก็ต ได้มีการรับโอนคดีซึ่งค้างการพิจารณาในศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตามความประสงค์ของคู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว รวมจำนวน 40 คดี และอยู่ระหว่างการประสานสอบถามเพื่อโอนคดีอีกจำนวนประมาณ 200 คดี การโอนคดีมานี้จะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ทำให้ คดีที่ค้างการพิจารณาได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
อาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 26 ไร่ มีการประกอบพิธีวาง ศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนีโอคลาสสิก ความสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,200 ตร.ม. ซึ่งประกอบด้วย ชั้นจอดรถ สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 82 คัน ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของจุดรับฟ้อง ห้องปรึกษาคดีจำนวน 2 ห้อง ห้องเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ห้องพิจารณาคดีจำนวน 4 ห้อง ห้องไต่สวน 3 ห้อง ห้องออกหมาย ห้องพยาบาล และห้อง ควบคุมตัวชั่วคราว ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องสมุดกฎหมายมหาชน ห้องแถลงข่าว ห้องประชุมใหญ่ และเป็นพื้นที่ ปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่ ชั้น 3 เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศาลปกครองภูเก็ต ตั้งอยู่ที่เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อนึ่ง ศาลปกครอง คือ องค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ เช่นเดียวกับ ศาลยุติธรรม แต่จะทำหน้าที่ พิจารณาพิพากษา หรือ คำสั่ง ในคดี ที่เรียกว่า “คดีปกครอง” นั้น จะมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัย ชี้ขาด คดีพิพาทที่เกิด ระหว่าง หน่ายงานปกครอง หรือ เจ้า หน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือ ระหว่าง หน่วยงานทางปกครอง หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง แต่คนจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่เข้าใจ สถานะของศาลปกครอง เนื่อง จากองค์กรที่ตั้งขึ้น พร้อมกับ องค์กรใหม่ ๆ ตามรัฐธรรมนูญ อีกหลายองค์กร จึงมีความเข้าใจ ว่า เป็นองค์กรที่จัดอยู่ในกลุ่มขององค์กรที่ชอบเรียกกันว่า เป็น องค์กรอิสระ ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง///

ภาพข่าว : นสพ.อาณาจักรนิวส์ / นสพ.ไทยอาเซียนนิวส์

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

เศรษฐศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดีงาม ยิ่งขึ้น บทเรียนแก่โลกจากแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชา ผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิว … …