Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ปตท. เผยแผนลงทุน 5 ปี สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สู่ ความยั่งยืน

ปตท. เผยแผนลงทุน 5 ปี สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สู่ ความยั่งยืน

7 min read
0
0
638

วันนี้ – นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติแผนวิสาหกิจและงบลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) วงเงินรวม 167,114 ล้านบาท (ไม่รวมงบลงทุนระยะยาวในอนาคต หรือ Provision) ตามกรอบการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสมดุล 3 มิติ ได้แก่ People การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีแก่คนในสังคม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ Planet การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม และ Prosperity เป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม ด้วยหลักธรรมาภิบาล ดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม

ในด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (People และ Planet) ได้จัดสรรแผนงบประมาณจำนวน 6,095 ล้านบาท เน้นการทำงานผ่านสถาบันปลูกป่า ปตท. และร่วมจัดการพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) โดย ปตท. ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 2,900 ล้านบาท มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ให้เป็นศูนย์กลางงานวิจัยด้านเทคโนโลยี วัสดุ พลังงานทดแทน และดิจิทัล เพื่อร่วมยกระดับขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคต พร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศ สอดคล้องกับการพัฒนาระดับสากล
โดยนอกจากงบลงทุนดังกล่าวแล้ว ปตท. ยังสนับสนุนงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ สำหรับด้าน People มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) นำร่องผ่าน Café Amazon for Chance ภายใต้การดูแลของบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ปัจจุบันมีอยู่ 4 สาขา และมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคต

ขณะที่ยังดำเนินงานพัฒนาการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ผ่าน PTT Model of People Development เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดวัยเรียนในระดับต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวะเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมใน EEC
ด้าน Planet ปตท. มุ่งสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการบริหารจัดการโดย สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. พร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการทำเกษตรป่าไม้ (Agroforestry) พร้อมพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างต่อเนื่อง เช่น พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนติดตามการดำเนินงาน รวมถึงขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน้นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงาน ตามแนวทางที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP21) เพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่เป็น Clean & Green
อีกทั้งด้าน Prosperity ซึ่งเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม นโยบายการลงทุนครั้งนี้ ปตท. ยังคงสนองตอบความต้องการของประเทศด้วยการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ 3D ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ด้วยเป้าหมายสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมเพิ่มขีดความสามารถ สร้างการแข่งขันสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

1) Do now เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 55,291 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน อาทิ โครงการ Predictive Maintenance ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซ

2) Decide now ตัดสินใจการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 91,203 ล้านบาท มุ่งเน้นการใช้ความชำนาญในธุรกิจพลังงานปัจจุบันให้บรรลุผล อาทิ การขยายความสามารถในการรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ คลังแอลเอ็นจี เทอมินัล (LNG Terminal) การขยายธุรกิจในต่างประเทศ การพัฒนาระบบขนส่ง (Logistic) ของกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย และโอกาสในการลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

3) Design now เร่งแสวงหาโอกาสและพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ (New S-Curve) จำนวน 14,525ล้านบาท เพื่อการเติบโตระยะยาวควบคู่กับการตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล อาทิ โครงข่ายธุรกิจไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) รวมทั้งธุรกิจใหม่อื่นๆ เช่น ด้าน Life Science, Material Science ที่เกี่ยวข้องกับการนำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านหุ่นยนต์ เครื่องจักรกล และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics/AI) หรือการลงทุนในรูปแบบสตาร์ทอัพ (Startup) Corporate Venture Capital (CVC)
นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดเตรียมงบลงทุนระยะยาวในอนาคต (Provision) จำนวน 187,616 ล้านบาท สำหรับขยายการลงทุนในธุรกิจหลัก สายโซ่ธุรกิจ LNG และธุรกิจใหม่ New S-Curve ตามที่กล่าวข้างต้นโดยอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
“แผนวิสาหกิจและงบลงทุนดังกล่าว สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท. ที่มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรักษาสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน” นายชาญศิลป์ กล่าว ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 22 ธันวาคม 2561 09:38:29 เข้าชม : 1954589 ครั้ง

PTT Reveals Five-Year Investment Plan, Driving Innovation and Empowering National Energy Security for Sustainability

Today, Mr. Chansin Treenuchagron, President & Chief Executive Officer, PTT Public Company Limited, has revealed a resolution of PTT’s Board to approve the company’s five-year capital investment expenditure (2019 – 2023) worth 167.114 Billion Baht, excluding provisional investment. This investment plan is aligned with the company’s sustainable management in balancing the 3P i.e. development of human resource, community and society (People), conservation of natural resources, and environment (Planet) and sustainable business (Prosperity).

PTT plans to allocate 6.095 Billion Baht to promote community and social development and natural resources conservation (People and Plant) through PTT Reforestation Institute. Moreover, the company prepares 2.9 Billion Baht for the development of Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) in Wangchan Valley to be a research and digital technology hub for the country.
Apart from the capital investment expenditure, PTT has continuously initiated and implemented social investment projects in various areas. For People, the company has applied Social Enterprise business model in Café Amazon for Chance, operated by San Palung Social Enterprise Company Limited, to support underprivileged people by improving their skills as well as providing them job opportunities. Café Amazon for Chance has currently four branches located in the Office of President branch and Faculty of Environment and Resource Studies branch in Mahidol University, Baan Chao Praya branch, and Sky Lane branch at Suvarnabhumi Airport.

In addition, PTT has continuously promoted education under PTT Model of People Development aiming to encourage people’s all-life learning, especially in science and technology. Kamnoetvidya Science Academy (KVIS) and Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) in Rayong are a part of this PTT Model, and considered as a critical factor to support the development of Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) in Wangchan Valley to be a research and digital technology hub for the country.
For Planet, PTT emphasizes on stimulating and raising environmental conservation awareness through PTT Reforestation Institute, as well as encouraging local agroforestry among communities.Moreover, PTT has initiated PTT Group Clean & Green Strategy to tackle climate change-related risks, reducing greenhouse gas emission abided by COP21, while increasing Clean & Green product portfolio.
For Prosperity, PTT continues its 3D strategy with an aim to create energy security and to increase the company’s capability and

competitive edge. The 3D strategy is comprised of as followings;

1) Do now : To raise productivity improvement and competitive edge by applying digital technology in working processes with the budget of 55.291 Billion Baht such as Predictive Maintenance project covering production process and gas pipeline infrastructure process.

2) Decide now : To invest both in domestic and international investment with the budget of 91.203 Billion Baht, for examples; expansions of LNG Terminal and businesses in foreign countries, development of logistic system in downstream business, and seeking for investment opportunities in EEC.

3) Design now : To search for new S-Curve opportunities with the budget of 14.525 Billion Baht, in line with Thailand 4.0 policy driving economy with innovation and technology. The budget is in preparation for a development of power infrastructure network, energy storage system, and new businesses (Life Science and Material Science that help improve people’s quality of life, Robotics/AI, Startup, and Corporate Venture Capital : CVC)

In addition, PTT has prepared its provisional budget on 187.616 Billion Baht for investment in core business, LNG value chain, and the new S-Curve, which are under feasibility study.

DCIM100MEDIADJI_0072.JPG DCIM100MEDIADJI_0126.JPG
“The investment plan is in line with PTT strategic direction targeting to empower the country’s energy security and public economic wealth in a sustainable manner, leading PTT to be the national pride and good governance company,” Mr. Chansin said. ///

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

5 ตัวแทน นักกอล์ฟสาว จาก “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021” ร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์ไทยประยุกต์ อันล้ำสมัย ก่อนร่วมดวลวงสวิง 6 – 9 พ.ค. ศกนี้

(ชลบุรี – 7 พฤษภาคม 2564) ตัวแทน 5 นักกอล์ฟสาวระด … …