Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์” จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 16 อำเภอ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลคนไข้ ในพระราชานุเคราะห์ และ ประชาชน ด้อยโอกาสที่ยากไร้ เจ็บป่วยให้ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ และ ครบถ้วน

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์” จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 16 อำเภอ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลคนไข้ ในพระราชานุเคราะห์ และ ประชาชน ด้อยโอกาสที่ยากไร้ เจ็บป่วยให้ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ และ ครบถ้วน

5 second read
0
0
514

วันนี้ (22 เม.ย. 62) ที่โรงแรม ต้นอ้อยแกรนด์โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์” จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 โดยมีนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นางณัฐวิมล วรรณโร นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ทำการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อาสาสมัคร ที่ดูแลคนไข้เข้าร่วม ในครั้งนี้

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้น้อมนำพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้ติดตาม ขับเคลื่อน เร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาล ที่ 9 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ บังเกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎร มาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และ ประชาชนที่ด้อยโอกาสเจ็บป่วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการอบรม เพื่อให้ได้แนวทางการดูแลคนไข้ ในพระราชานุเคราะห์ และ ประชาชน ด้อยโอกาสที่ยากไร้ เจ็บป่วย ให้ได้รับการดูแลที่ครบถ้วน มีคุณภาพ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วม ในการวางระบบและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่อง การดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ถือได้ว่าบุคลากรของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับความรู้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างแท้จริง ทำให้ได้เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้การดำเนินงานที่เป็นระบบและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ด้าน นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล อันมีคุณภาพไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ ทรงพระกรุณาห่วงใยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ ประชาชนที่ด้อยโอกาส เจ็บป่วย และ ขาดแคลน จังหวัดสงขลาได้เห็นความสำคัญการดำเนินงาน เพื่อสนองโครงการตามพระราชดำริ จึงได้จัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการขยายผลโครงการตามพระราชดำริจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2562 โดยให้ดำเนินการในกิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศักยภาพการ ดำเนินชีวิตคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดสงขลาในพื้นที่ 16 อำเภอ โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน จำนวน 2 วัน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 มีนาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายอำเภอหาดใหญ่, คลองหอยโข่ง, นาหม่อมและสะเดา รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายอำเภอเมืองสงขลา, รัตภูมิ, ควนเนียงและบางกล่ำ รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมายอำเภอสิงหนคร , สทิงพระ , กระแสสินธุ์และระโนด และ กลุ่มที่ 4 วันที่ 24-25 เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมายอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จะมาบรรยาย เรื่องบทบาทการดำเนินงานดูแลคนไข้ ในพระราชานุเคราะห์ตามภารกิจของหน่วยงาน และจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของหน่วยงาน ในพื้นที่เพื่อหาจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา และข้อสรุปไปนำเสนอคณะกรรมการดูแลคนไข้ ในพระราชานุเคราะห์จังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานให้ เกิดความยั่งยืน ต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์-ชัยธวัช/ภาพ

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 22 เมษายน 2562 13:07:29 เข้าชม : 1287689 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

เศรษฐศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดีงาม ยิ่งขึ้น บทเรียนแก่โลกจากแนวคิด ปธน.สี จิ้นผิง ว่าด้วยเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชา ผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิว … …