Home วาไรตี้ เมนูเด่น ศูนย์คุณธรรม ชวน องค์กร Co Brand ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ยกกำลัง 2 พับถุงยาพอเพียง รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกโรงพยาบาล

ศูนย์คุณธรรม ชวน องค์กร Co Brand ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ยกกำลัง 2 พับถุงยาพอเพียง รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกโรงพยาบาล

12 second read
0
0
1,086

วันที่ 26 สิงหาคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผู้แทนองค์กร Co Brand ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ การเคหะแห่งชาติ การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ไทยเคเบิล บอรดแคสติ้ง จำกัด บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด (เจริญเคเบิลทีวีกรุ๊ป) มูลนิธิไทยรัฐ ชมรมคนรักในหลวง พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยรังสิต บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จัดโครงการถุงกระดาษพอเพียง กิจกรรมจิตอาสายกกำลัง 2 พับถุงยาพอเพียง (ถุงบรรจุซองยาจากกระดาษรีไซเคิล) มอบให้กับโรงพยาบาล ที่มีนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในโรงพยาบาล ได้รับเกียรติ จาก นายยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษา ระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม และ กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกองค์กร ตลอดจนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ นายยงยศ ธรรมวุฒิ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพับถุงยาพอเพียง” ในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วย แทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก และขอความร่วมมือผู้ป่วย ประชาชน นำถุงผ้ามาใส่ยา เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลก โดย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการนำถุงผ้า กระเป๋า หรือตะกร้า เมื่อมารับยาที่โรงพยาบาลทุกครั้ง ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึง 31 มีนาคม 2562 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 สามารถลดปริมาณการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติกได้ถึงร้อยละ 87 หรือ 344,043.2 กิโลกรัม ช่วยประหยัดเงินในการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติก เพื่อเป็นถุงยาได้กว่า 24 ล้านบาท กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลการส่งเสริมงานด้านจิตอาสาในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องด้วย

ทางด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลา ย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาจะทำให้เกิดสาร ประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะส่งผลให้โลกร้อน โดยข้อมูลจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ในปี 2561 ประเทศไทยสร้างขยะ 27 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติก 2 ล้านตัน แต่ละคนสร้างขยะ 1 กิโลกรัม 1 ขีดต่อวัน เป็นถุงพลาสติก 8-10 ใบต่อวัน โดยในประเทศไทยมีขยะพลาสติกเป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็น 2 ล้าน ตัน ของปริมาณขยะทั้งหมด และ ที่น่ากังวล ก็คือ ขยะพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียงปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ และ เผาทำลาย บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีมีขยะพลาสติกไหลลงทะเล เป็นจำนวนมาก กลายเป็นแพขยะในทะเลขนาดใหญ่ เกิดผลกระทบ ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ จากผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ช่วงเดือนมกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562 พบว่า 1 ใน 10 ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรม ของสัคมไทย คือ ปัญหาขยะล้นเมือง โดยเฉพาะ ขยะพลาสติก ด้วยเหตุนี้ ศูนย์คุณธรรม จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีไม่ต้องเดี๋ยว “พับถุงยาพอเพียง” โดยการนำกระดาษรีไซเคิล เช่น นิตยสารเก่า กระดาษที่ใช้แล้ว หรือแคตตาล็อกต่าง ๆ มาพับเป็นถุงยาส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลสระบุรี นำไปใช้ใส่ยาให้กับคนไข้ ช่วยลดการใช้ถุง พลาสติก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ในสังคมหันมาใช้วัสดุจาก ธรรมชาติ นำวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษที่ใช้แล้ว หรือเศษผ้าเก่า ที่ไม่ได้ นำมาประดิษฐ์ หรือ ทำเป็นถุงผ้าใช้แทนถุงพลาสติก เวลาไปซื้อของในตลาด หรือ ในห้างสรรพสินค้า และ สถานที่ราชการต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ และ ลดภาวะโลกร้อน นับเป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมที่ดีต่อใจ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และ ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมกันทำความดีให้กับองค์กรร่วมกันทำ กิจกรรมพับถุงยาพอเพียง (ถุงบรรจุซองยาจากกระดาษรีไซเคิล) บริจาคให้กับโรงพยาบาลที่มีนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก จึงอยากเชิญชวนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณธรรม สู่สังคมสันติสุข ด้วยการให้และแบ่งปัน โดยเฉพาะ บุคลากรในสังกัดองค์กร Co brand ที่ได้ทำเป็นแบบอย่างเชิญชวนทุกคน ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

สำหรับ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน น้อง ๆ เยาวชน ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสายกกำลัง 2 พับถุงยาพอเพียง รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมจิตอาสาทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้ประสานงาน นางสาวสาริณี ถูกจิตร เจ้าหน้าที่สื่อสาร และ รณรงค์ทางสังคม โทรศัพท์. 02 644 9900 ต่อ 510 มือถือ. 08 9499 0648 e-mail : sarinee210623@gmail.com

ภาพข่าว : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ กลุ่มงานสื่อสาร และ รณรงค์ทางสังคม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร. 06-1615-5395 email : moralthai4.0@gmail.com

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 26 สิงหาคม 2562 18:48:29 เข้าชม : 1829709 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In วาไรตี้ เมนูเด่น
Comments are closed.

Check Also

ผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (21 พ.ค.65) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระ … …