Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง สิงหเสนีย์ กรุ๊ป และ แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จับมือ ม.อ. จัดตั้งโรงงานถุงมือ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท ในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

สิงหเสนีย์ กรุ๊ป และ แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จับมือ ม.อ. จัดตั้งโรงงานถุงมือ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท ในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

7 second read
0
0
1,834

บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด เอกชนรายใหญ่ และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ จัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง และ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานถุงมือยาง กับ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา โดยมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษา และ ควบคุมดูแล ในการจัดตั้งโรงงานดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัท ได้มีการลงนามความร่วมมือกับด้านการวิจัย และ พัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านยางพารา กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปแล้ว ตั้งแต่ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพิธีลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด โดยมี นางสาว จิณณะ สิงหเสนี เป็นตัวแทนลงนาม กับ นายคณพศ ขุนทอง รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา โดยมี คุณฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ นวัตกรรม, รศ.ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน ม.อ. ผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชน พร้อมทั้ง สือมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ และ สักขีพยานในงานพิธีลงนามจำนวนมาก

คุณฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน กับบริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด พื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 83 ไร่ เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยจะใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และ จังหวัดใกล้เคียง เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ที่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และ ช่วยยกระดับผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยคาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการได้ ในช่วงเดือนเมษายน 2564 และ จะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลทั้งสองด้าน คือ การส่งเสริม และ สนับสนุนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพารามีความแข็งแกร่ง และ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยางจากกลางน้ำสู่ปลายน้ำ ซี่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

นางสาว จิณณะ สิงหเสนี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ ในฐานะผู้แทนของ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด กล่าวว่า การจัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง และ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานถุงมือยางในครั้งนี้ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด โดยอาศัยกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นผู้ประสานงาน และ รับผิดชอบดูแลความร่วมมือดังกล่าว สำหรับจุดเริ่มต้นของความร่วมมือนี้ เกิดจากทางบริษัท ซึ่งมีพื้นฐานการทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานส่งออกสินค้าประเภทน้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทำให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ จำนวนมาก ต่อมา เมื่อเกิดวิกฤตโรคอุบัติใหม่ที่ทราบกันดี คือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทที่มีตลาดในต่างประเทศอยู่แล้ว ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม ถุงมือยาง เนื่องจากถุงมือยางจะป้องกัน และ ลดโอกาสการติดเชื้อ covid-19 ได้ ทำให้ถุงมือยางเป็นที่ต้องการ (demand) สูง โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการตั้งโรงงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของประเทศ การพัฒนางานวิจัยถุงมือยางธรรมชาติที่ใช้ทางการแพทย์ ร่วมกับ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับถุงมือยางสังเคราะห์ หรือ ที่รู้จักกันดีว่า ยาง Nitrile ซึ่งมีวัตถุดิบจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และ ให้การสนับสนุนงานวิจัยดังกล่าวทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงการจัดทำศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ถุงมือยางพารา โดยทางบริษัทคาดว่า จะมีการใช้น้ำยางถึงวันละ 120 ตัน โดยคิดเป็นน้ำยางธรรมชาติ 80 % และ น้ำยางสังเคราะห์ 20 % เพื่อประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในประเทศไทย และ ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (Rubber City) แห่งนี้ คือ การประกอบธุรกิจไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นเกียรติ และ สักขีพยานในงานพิธีลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ฯ ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีของการเริ่มต้นความร่วมมือ และ ขอขอบคุณทางบริษัทที่ได้ให้ความไว้วางใจ และ เชื่อมั่นให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแลในการจัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง และ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานถุงมือยาง ขอให้คำมั่นกับทางบริษัทฯ ว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. คณะทีมที่ปรึกษาทุกท่าน รวมถึง คณะทำงานโครงการทุกคน นำโดย ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ (ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน ม.อ.) เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของโครงการ จะนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา และ เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี มาใช้ในการดำเนินการโครงการนี้ อย่างเต็มความสามารถ

สำหรับ การลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระหว่าง กนอ.และ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี โดยโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตถุงมือยาง ที่มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท และ จะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ประมาณ 2,000 คน โดยโรงงานแห่งนี้จะใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ (Demand) การใช้น้ำยางพาราจากเกษตรกรในพื้นที่ และ ในประเทศเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในประเทศไทย รวมทั้ง เกิดการสร้างแรงงานท้องถิ่น อีกด้วย ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2563 11:55:29 เข้าชม : 1792815 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …