Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ปธน.สี จิ้นผิงของจีน กล่าวสุนทรพจน์ ในการประชุม APEC CEO Dialogues

ปธน.สี จิ้นผิงของจีน กล่าวสุนทรพจน์ ในการประชุม APEC CEO Dialogues

13 second read
0
0
467

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุม APEC CEO Dialogues ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลจากกรุงปักกิ่ง พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สร้างรูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา บรรลุการพัฒนาที่อำนวยประโยชน์แก่กัน” โดยเขากล่าวเน้น ว่า โลกเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่แบ่งแยกไม่ได้ ต้องลงลึกความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการต้านการระบาดของโควิด-19 อย่างรอบด้าน และ ผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จีน กำลังพยายามสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ โดยยืนหยัดการเปิดสู่ภายนอก และ ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อบรรลุการพัฒนาที่อำนวยประโยชน์แก่กันพร้อมทั้งสร้างอนาคต ที่ดีงามยิ่งขึ้นร่วมกัน ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจน ทั่วโลก

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวชี้ว่า การระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงประชาคมมนุษย์ ที่มีอนาคตร่วมกัน ประโยชน์ของประเทศต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด โลกเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่แบ่งแยกไม่ได้ ทุกประเทศต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เชิดชูส่งเสริมเจตนารมณ์แห่งความเป็นหุ้นส่วน กระชับการแลกเปลี่ยน และประสานนโยบาย ลงลึกความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการต้านโควิด-19 ยืนหยัดการสร้างเศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้าง พยายามเอาชนะการระบาดของโควิด-19 โดยเร็ว ตลอดจนพยายามบรรลุเป้าหมายให้เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้น อย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน สมดุล และ เป็นเอกภาพ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า พื้นฐานที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างมั่นคง และ มีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวนั้น ไม่เปลี่ยนแปลง เราจะศึกษาการพัฒนาต่อไปข้างหน้าตามหลักวิทยาศาสตร์ ยืนหยัดปฏิบัติตามแนวความคิดการพัฒนาใหม่ ทั้งยังพยายามสร้างรูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา

ประการแรก เราจะขยายความต้องการภายในประเทศ ซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และ ให้การหมุนเวียนของเศรษฐกิจประชาชาติ มีความคล่องตัว ลงลึกปฏิรูปโครงสร้างอุปทาน ต่อไป เพื่อนำมาซึ่งความสมดุล ที่มีการแลกเปลี่ยนกันด้วยดี ในระดับสูง กล่าวคือ ให้ความต้องการขับเคลื่อนอุปทาน และ ในทางกลับกันจะให้อุปทานสร้างความต้องการ

ประการที่สอง เราจะทุ่มเทกำลังขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการสร้างนวัตกรรม รวมทั้ง ยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง

ประการที่สาม เราจะลงลึกการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง และ กระตุ้นให้ตลาดมีชีวิตชีวา เราจะมีความกล้าและใช้มาตรการมากขึ้น ในการขจัดอุปสรรคทั้งด้านกลไกเชิงลึก สนับสนุนให้ระบบการบริหาร และ ทักษะการบริหารประเทศมีความทันสมัย มากขึ้น

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า จีนรวมเข้ากับเศรษฐกิจโลก และระบบสากลอย่างลึกซึ้งมานานแล้ว การที่เราจะสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่นั้นไม่ได้หมายความว่า จีน จะทำการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแบบปิดภายในประเทศอย่างเด็ดขาด แต่หมายความว่า จีน จะทำให้เกิดการหมุนเวียนแบบเปิดทั้งภายใน และ ระหว่างประเทศ ตลอดจน ให้การหมุนเวียนคู่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ภายใต้รูปแบบการพัฒนาใหม่นี้ จีนจะสามารถปล่อยศักยภาพของตลาดออกมาได้อย่างเต็มที่ และ จะสร้างความต้องการมากขึ้นแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เราจะลดภาษีศุลกากรและต้นทุนธุรกรรมด้านต่าง ๆ เปิดเขตนำร่องที่ส่งเสริม และ มีการสร้างนวัตกรรมการค้านำเข้าจำนวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มการนำเข้าสินค้า และ บริการที่มีคุณภาพระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ภายใต้รูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา จีนจะเปิดประตูกว้างขึ้น เพื่อร่วมแบ่งปันโอกาสการพัฒนากับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จีนจะผลักดันเสรีภาพทางการค้า และ การลงทุนต่อไป ปรับปรุงระบบการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติก่อนการลงทุน (pre-establishment national treatment ) ระบบรายการข้อจำกัด และ ข้อห้าม สำหรับ การลงทุนจากต่างชาติในจีน (negative list) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัททุนต่างชาติ ขยายการเปิดสู่ภายนอกของภาคบริการ อย่างเป็นขั้นตอน พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เน้นระบบตลาด ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นแบบสากลต่อไป อีกทั้ง จะมอบหมายให้เขตการค้าเสรีนำร่องมีสิทธิ และ อำนาจในการปฏิรูปมากขึ้น ตลอดจน ยืนหยัดสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี และ จะพยายามมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบบริหารเศรษฐกิจโลก มากขึ้น

ภายใต้รูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา จีนจะลงลึกความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และ จะร่วมมือกับทั่วโลกเพื่อบรรลุการพัฒนา ที่อำนวยประโยชน์แก่กัน เราจะพยายามเข้าร่วมการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศ การรวมตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าโลกอย่างมีประสิทธิภาพ จีนยินดีที่จะร่วมมือกับภูมิภาค ประเทศ และ บริษัทที่ต้องการร่วมมือกับจีน เราจะยึดหลักความเป็นพหุภาคี ร่วมปรึกษาหารือ และ ร่วมแบ่งปันกัน ขับเคลื่อนการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพในระดับสูง และ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า เอเชีย-แปซิฟิกเป็นบ้านร่วมกันของเรา เมื่อปีที่แล้ว ข้าพเจ้าเสนอให้สร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งมีลักษณะเปิดกว้าง รวมตัวกัน พัฒนาด้วยพลังขับเคลื่อนจากนวัตกรรม เชื่อมต่อกัน และ มีความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กัน เราต้องตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า เราเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ต้องผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความหวังของเราค่อย ๆ ปรากฏเป็นจริงขึ้น และ นำความผาสุกมาสู่ประชาชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวทิ้งท้าย ว่า เราจะชนะการระบาดของโควิด-19 อย่างแน่นอน ขอให้เราร่วมมือกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยืนหยัดการเปิดสู่ภายนอกและความร่วมมือ รวมทั้งให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งภายใน และ ระหว่างประเทศ มีความคล่องตัว เพื่อร่วมสร้าง และ ร่วมแบ่งปันอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้น ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตลอดจน ทั่วโลก ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2563 11:28:45 เข้าชม : 1897425 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ยกให้เป็น 1 “เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ ทาวเวอร์” เมนู ไฮไลท์สุดพิเศษ ติดดาว

ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนช … …