Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อก “อปท.-เอกชน” จัดซื้อวัคซีนโควิด ได้แล้ว “หมอพร้อม”เซ็นเตอร์ข้อมูล ทุกภาคส่วน

ราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อก “อปท.-เอกชน” จัดซื้อวัคซีนโควิด ได้แล้ว “หมอพร้อม”เซ็นเตอร์ข้อมูล ทุกภาคส่วน

3 second read
0
0
359

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 6 มาตรการจัดหา จัดซื้อ”วัคซีนโควิด-19 “เปิดทาง “อปท.- เอกชน” ดำเนินการได้เอง พร้อมให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดหา หรือ นำเข้าอย่างเร่งด่วน ระบุให้รัฐ และ เอกชนเชื่อมโยง และ บูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม”หมอพร้อม”

วานนี้ (8 มิ.ย.64 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมี รายละเอียด ดังนี้

1.ให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ที่มีคุณภาพ และ มีจำนวนเพียงพอแก่ประชาชน โดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร (ไม่น้อยกว่า จำนวนประชากรห้าสิบล้าน คน)
2.ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสานงาน ส่งเสริม และ สนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีนให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
3.ให้กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือ หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ และ อำนาจในการให้บริการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุข แก่ประชาชน ร่วมมือกันในการดำเนินการจัดหา สั่ง หรือ นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีน ที่มีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว และ ทั่วถึง ภายใต้กฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด
4.เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ได้มากขึ้น สถานพยาบาลเอกชน และ ภาคเอกชน อาจจัดหา หรือ ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 จากหน่วยงานตามข้อ 3 ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาให้บริการประชาชน หรือ บุคลากร ในความดูแลได้ตามความเหมาะสม โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา และ ต้องพิจารณากำหนดราคาวัคซีน และ การให้บริการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
5. โดยที่ในปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ที่ผลิต หรือ นำเข้า มาในราชอาณาจักร ยังมีจำนวนจำกัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจากหน่วยงานตามข้อ 3 และ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง หลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 หรือ นายกรัฐมนตรี กำหนดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นไปตามแนวทางหรืออยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดหาวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านงบประมาณและรายได้ ที่แตกต่างกัน และเพื่อให้การกระจายวัคซีนในห้วงเวลาวิกฤติมีความเป็นธรรมมากที่สุด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในพื้นที่ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนรวมของประเทศ
6.ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนเชื่อมโยง และ บูรณาการข้อมูลกับระบบแพลตฟอร์มหมอพร้อม ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 และ เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ และ มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ///

ขอบคุณภาพ : เดอะเนชั่น / ข่าว : เว็บไซต์ข่าว ราชกิจจานุเบกษา

TAG : 0  0 Google +0 เขียนเมื่อ : 9 มิถุนายน 2564 09:45:59 เข้าชม : 1918507 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

ปตท. เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 1 แสน ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้ กทม. หลังระดมความช่วยเหลือเยาวชน ในวิกฤตการศึกษา ใน “โครงการลมหายใจ เพื่อน้อง” กว่า 171 ล้าน บาท

วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปต … …