Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดพิธีปฏิญาณตน และ อบรมปฐมนิเทศ ผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัตตานี สตูล และ นครศรีธรรมราช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดพิธีปฏิญาณตน และ อบรมปฐมนิเทศ ผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัตตานี สตูล และ นครศรีธรรมราช

2 second read
0
0
317

วันนี้ (25 พ.ย. 64) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัตตานี สตูล และนครศรีธรรมราช พร้อมเปิดการอบรมปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัตตานี สตูล และนครศรีธรรมราช โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาววิไล จิวังกูร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 คณะผู้บริหารระดับสูง และ ผู้พิพากษาสมทบเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 41 ราย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี 26 ท่าน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล 21 ท่าน และ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช 36 ท่าน รวมทั้งสิ้น 124 ราย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จึงจัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศ ผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่อให้ผู้พิพากษาสมทบทราบถึงบทบาท และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการพิจารณาพิพากษาคดี ภารกิจต่าง ๆ ของศาล ซึ่งผู้พิพากษาสมทบต้องร่วมมือปฏิบัติ ตลอดจน การดำรงตนเป็นผู้พิพากษาสมทบ

โอกาสนี้ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้กล่าวให้โอวาทมีใจความสำคัญว่า ตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ถือเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญา และ มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ฉะนั้น ผู้พิพากษาสมทบจึงต้องมีจริยธรรม และ วินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งต้องมีอุดมการณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง รักษาความลับ รักษาวินัย มีจริยธรรมเช่นเดียวกับผู้พิพากษา และนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก และ เยาวชน ให้กลับตนเป็นคนดี ตลอดจน คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว และ ลดปัญหาความแตกแยกของครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการอบรมเด็ก และ เยาวชน ให้เป็นคนดีของชาติ ต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2564 14:09:59 เข้าชม : 1895827 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

“JUNGCEYLON SWAB CENTER”

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุง … …