Home ข่าวเด่น ดิจิทัล มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. และ คณะนักศึกษาปธพ.9 จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสา เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” จ.ราชบุรี

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. และ คณะนักศึกษาปธพ.9 จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสา เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” จ.ราชบุรี

2 second read
0
0
256


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) และ จังหวัดราชบุรี ร่วมจัดทำ “โครงการหน่วยแพทย์อาสา เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 นำทีมแพทย์อาสาและจิตอาสา กว่า 500 คน เปิดคลินิกเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ จำนวน 30 คลินิก ตั้งเป้าหมายให้บริการตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดราชบุรี และจั งหวัดใกล้เคียง ฟรี ! กว่า 19,000 คน ตลอดเดือนมิถุนายน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา, นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษา ปธพ. 9 ร่วมเปิดงาน

สำหรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ของแพทยสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า มีที่มาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” นำหลักธรรมาภิบาล มาเป็นหลักในการสร้างหลักสูตร และจัดกิจกรรมแพทย์อาสา ดังนั้นภารกิจที่สำคัญ คือการให้บริการตรวจรักษาคนไข้ เพื่อย่นย่อระยะเวลา ในการรอคอยเข้ารับการรักษาโรคเฉพาะทางของผู้ป่วย ในการดำเนินงานครั้งนี้มีแพทย์จิตอาสา เข้าร่วมในโครงการกว่า 400 คน มาจากคณะแพทยศาสตร์ 25 แห่ง ราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 15 แห่ง แพทย์จากภาครัฐ แพทย์จากเหล่าทัพทั้ง 4 แห่ง ตลอดจนแพทย์จากภาคเอกชน โครงการจะมีคลินิกแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ จำนวน 30 คลินิก ได้แก่ คลินิกหัวใจและหลอดเลือด , คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร, คลินิกมะเร็งเต้านม, คลินิกกระดูกและข้อ, คลินิกศัลยกรรมทั่วไป และทางเดินปัสสาวะ, คลินิกเด็ก, คลินิกหู คอ จมูก, คลินิกทันตกรรม, คลินิกคัดกรองโรคปอด, คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธาน มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า “มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการฯ และ ดำเนินการโดยนักศึกษาหลักสูตรปธพ.9 ตามแนวคิดภายใต้หลักการ “นำหมอไปหาคนไข้” เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย ลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางเข้ายังเมือง และ นำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ไปถ่ายทอดให้กับแพทย์ในต่างจังหวัด พร้อมทั้งการนำเครื่องมือระดับสูงต่าง ๆ ที่พื้นที่ขาดแคลนเพื่อลงไปช่วยในการวินิจฉัย ตรวจรักษา และ คัดกรองโรค และ นำไปสู่ความเชื่อมโยงประสานงานความช่วยเหลือแบบเครือข่ายทั้งในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน แต่คนละสังกัด ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนกับ 4 เสาหลักทางการแพทย์ในหลักสูตรปธพ. คือ 1. อาจารย์โรงเรียนแพทย์ 2. แพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข 3. แพทย์ทหาร ตำรวจ และ ภาครัฐอื่น 4. แพทย์ภาคเอกชน”

ด้าน พลอากาศตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ เลขาธิการแพทยสภา เผยว่า “มูลนิธิฯ มีการดำเนินโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่องมาตลอด 9 ปี ซึ่งนับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถให้บริการผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 60,000 ราย และ สำหรับปี 2565 นี้ นับเป็นการออกหน่วยแพทย์อาสาครั้งที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน และ เป็นครั้งที่ 10 ของนักศึกษา ปธพ. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุข อย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของแพทยสภา และ บุคลากรทางสาธารณสุข ส่งผลให้ประชาชนได้รับความรู้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ ในการดูแลตนเองได้ ถือว่าเป็นการกระจายโอกาส ในการเข้าถึงการรักษาในระดับตติยภูมิให้กับประชาชนในต่างจังหวัด ดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อน ที่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้โดนต้องเดินทางไกลเข้ากรุงเทพ เพื่อรอคอยคิวพบแพทย์ที่ยาวนาน โครงการนี้ จึงตั้งเป้าหมายให้คิวการรักษาโรคยากให้เหลือเป็นศูนย์ โดยเริ่มจากการสำรวจ การคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ เพื่อหาผู้ป่วยที่ตกค้าง และ ส่งทีมแพทย์เข้าไป เพื่อทำการรักษา ภายใต้หลัก “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” ตามที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำรัสไว้ให้แก่วงการแพทย์ไทย”

ในฐานะประธานนักศึกษาปธพ.9 พลตำรวจโท นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร กล่าวว่า “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ถือเป็นการผนึกกำลังของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดทั้งจิตอาสาจากภาครัฐ และ ภาคเอกชน นับเป็นการออกหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ ระดับประเทศ ระดมแพทย์กว่า 400 คน มาจากคณะแพทยศาสตร์ ราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์จากเหล่าทัพทั้ง 4 แห่ง แพทย์จากภาครัฐและแพทย์จากภาคเอกชน

สำหรับ รายละเอียดการออกหน่วยแพทย์ฯ ครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย ประธานหน่วยแพทย์อาสาฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากครั้งนี้เป็นการออกหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ ตรวจรักษาประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี และ จังหวัดใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายกว่า 19,000 คน ยังมีกิจกรรมจากอีกหลายหน่วยงาน ที่ผนึกกำลังร่วมแรงร่วมใจร่วมสนับสนุน โดยผู้ที่มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมบนเวที อาหาร เครื่องดื่ม การเดินทาง ที่พัก การจัดงานพิธีเปิด การประชาสัมพันธ์ และ การจัดเก็บข้อมูล เพื่อการประเมินผลโครงการ เป็นภารกิจของนักศึกษาในหลักสูตร ปธพ.9 ฝ่ายสนับสนุนแพทย์อาสา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงที่เป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงต่าง ๆ และ ภาคเอกชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ร่วมด้วยช่วยกันดูแล จนสามารถมอบบริการทางการแพทย์ ให้กับผู้เข้ารับการรักษา ได้ครบถ้วน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ร่วมกันห่มผ้าพระธาตุ มีพระสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้แทนหน่วยสนับสนุนแพทย์อาสาฯ ได้กล่าวเพิ่มเติม ในช่วงเช้า มีประกอบพิธีบวงสรวงที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมออกหน่วยแพทย์อาสา สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ให้บริการพระสงฆ์ เณร แม่ชี จำนวนกว่า 682 รูป ก่อนออกหน่วยแพทย์อาสาใหญ่พร้อมกัน ทั้ง 30 คลินิก
——————————————————————————————-
โครงการมีคลินิกแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ จำนวน 30 คลินิก ได้แก่
1. คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
2. คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร
3. คลินิกมะเร็งเต้านม
4. คลินิกกระดูกและข้อ
5. คลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและสุขภาพตับ
6. คลินิกจักษุ
7. คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง
8. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป และทางเดินปัสสาวะ
9. คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป+คัดกรองสารเคมีในเลือด(เกษตรกร)
10. คลินิกเด็ก
11. คลินิกหู คอ จมูก
12. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
13. คลินิกผิวหนัง
14. คลินิกทันตกรรม
15. คลินิกแพทย์แผนไทย
16. คลินิกแพทย์ฝั่งเข็ม
17. คลินิกคัดกรองสุขภาพจิต
18. คลินิกคัดกรองโรคปอด
19. คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
20. คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไปพระสงฆ์
21. คลินิกฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
22. คลินิกรับบริจาคโลหิต
23. คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่
24. คลินิกสัตวแพทย์
25. คลินิกกฎหมาย
26. คลินิกผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อล้างไต
27. คลินิกวัคซีนโมเดิร์นนา
28. คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
29. คลินิกรถเข็นพระราชทาน
30. คลินิกพื้นที่ห่างไกล เด็ก และ 608

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2565 12:23:59 เข้าชม : 1897422 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

สีจิ้นผิง กับ การหลอมรวมภูมิปัญญาจีน ในโลกสมัยใหม่

ในช่วง ที่ นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาช … …