Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ในงาน Digital Transformation Summit 2022 มุ่งยกระดับเทรนด์ดิจิทัลขององค์กร

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ในงาน Digital Transformation Summit 2022 มุ่งยกระดับเทรนด์ดิจิทัลขององค์กร

42 second read
0
0
202

การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี หรือ Digital Transformation ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กร เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการสื่อสาร และ ช่วยเติมเต็มให้ผู้บริหาร และ บุคลากรขององค์กร สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ต่อเนื่อง

ภาครัฐ และ เอกชน ในประเทศไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทางด้านดิจิทัล ทั้งในด้าน People-Process-Technology เพื่อร่วมจุดประกายไอเดียสู่การต่อยอด ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ และ เปลี่ยนโฉมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ รองผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Technology trend for digital transformation” ในงาน Digital Transformation Summit 2022 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ซึ่งจัดโดยสมาคมซีไอโอไทย (Thai Chief Information Association หรือ TCIOA) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้ในองค์กร

การนำดิจิทัลมาใช้ในองค์กร

ดร.ลิสา เริ่มต้นว่า องค์ประกอบหลักในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้ในองค์กร มีอยู่ 4 อย่างด้วยกัน ได้แก่ 1.People เพราะคนจะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เทคโนโลยีเดินไปข้างหน้าได้ 2.Process กระบวนการทำงาน เราต้องคิดต่อเนื่องว่า เมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ ในวันนี้ แล้ว จะออกแบบกระบวนการต่อไปอย่างไรให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการทำงานในองค์กร 3.Technology โดยที่เทคโนโลยีที่เราจะนำมาใช้ ไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าแพงที่สุด แต่ต้องเหมาะสมกับองค์กร และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และ 4.Data การจัดฐานข้อมูลที่ดี เพราะหลายคนจะคิดว่า เราเปลี่ยนการทำงานจากการใช้กระดาษ (Offline) มาทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ (Online) คือการทำ Digital Transformation แล้ว แต่สิ่งสำคัญ คือ การนำฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เช่น ฐานข้อมูลลูกค้า สถานะทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ มาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

เทรนด์ดิจิทัล สำหรับองค์กร

หนึ่งในดิจิทัลเทคโนโลยี ที่ถูกนำมาใช้งานใน TGH มีอยู่ 2 เรื่อง คือ 1.Robotic Process Automation (RPA) หรือ แรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัล ที่เราสามารถตั้งระบบให้หุ่นยนต์สามารถเข้ามาทำงานในส่วนที่เป็นขั้นตอนที่ทำเหมือนเดิม ซ้ำๆ ในทุกๆ วัน แต่ก็ไม่ใช่ทุกกระบวนการหรือขั้นตอนงานที่หุ่นยนต์สามารถทำแทนมนุษย์ได้ ดังนั้นคนจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำการตัดสินใจ จากความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าที่แท้จริง

2.Digital Workflow หรือ กระบวนการทำงานที่มีขั้นตอนการไหลของงาน (workflow) แบบดิจิทัล โดยทางบริษัทได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับรูปแบบและขั้นตอนการทำงาน โดยกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมาก เราสามารถพัฒนาได้ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งนอกจากจะทำให้พนักงานสามารถทำงานแบบ Work from anywhere ได้ทุกที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่มีการติดเชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรงแล้ว ยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิมที่ใช้เวลาหลายวัน สามารถลดลงได้เหลือเพียงไม่กี่ชัวโมง นอกจากนี้ยังมีการนำ Line Official Account หรือ LINE OA มาใช้เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำบริการได้ด้วยตัวเอง โดยเอกสารที่ลูกค้า upload ผ่าน LINE OA จะสามารถส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ได้โดยตรงผ่านทางระบบ Digital Workflow ที่พัฒนาไว้

การเริ่มต้นนำดิจิทัลมาใช้

ดร.ลิสา กล่าวว่าการเริ่มต้นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร สามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ แบบที่ 1 Enforcement คือในสถานการณ์ที่องค์กรเจอวิกฤตต่างๆ การนำเทคโนโลยีมาใช้ จะทำให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาวิกฤต รวมทั้งบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนแบบที่ 2 Get Buy In คือการที่เราแนะนำ ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีดังกล่าว ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานเข้าใจในวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ และมาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และ ตอบโจทย์การแข่งขัน ในระยะยาว

โดยตอนที่ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เริ่มต้นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน เราจัดคอร์สให้ผู้ใช้งานทุกคน มาร่วมพูดคุยกัน พร้อมอธิบายว่าระบบดิจิทัลคืออะไร มีวิธีการใช้งานและสามารถตอบโจทย์การทำงาน และ องค์กร อย่างไร หลังจากนั้น ก็ให้แต่ละทีม ส่งรายชื่อกระบวนการ หรือ ขั้นตอนงานที่ทีมคิดว่า สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน จึงจะสามารถขับเคลื่อน Digital Transformation ได้

สร้าง Mindset ร่วมกัน

ดร.ลิสา กล่าวทิ้งท้ายในงานเสวนา ว่า การสร้างแนวความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ(1) การทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพที่ชัดเจนก่อนว่า เราจะทำ Digital Transformation ไปเพื่ออะไร (2) ผู้บริหารสูงสุด และ ผู้บริหารในแต่ละสายงาน ต้องมีความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของการทำ Digital Transformation และ (3) การสื่อสารเพื่อส่งผ่านนโยบายให้พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันได้ ไม่ใช่ใส่เพียงแค่วัดผล KPI องค์กร

ที่สำคัญที่สุด คือ ทำอย่างไร ให้ทุกคน รู้ว่า Digital Transformation มีประโยชน์ต่อเรา ถ้าเราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน Mindset ที่ดีจะตามมา และ ถ้าองค์กรไหนยังไม่เริ่มทำ ขอให้ทำไปเลย ผ่านการเรียนรู้ และ เริ่มลงมือทำ เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน อย่ารอพร้อม เพราะความพร้อมเป็นสิ่งที่ต้องสร้างร่วมกัน

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 1 กันยายน 2565 14:52:59 เข้าชม : 1978546 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

คืน 5 ก.พ. CMG จัดงานกาล่า ฉลอง เทศกาลโคมไฟ 2023

วันที่ 5 ก.พ. 66 ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ตามปฏิทิ … …