Home ข่าวเด่น ดิจิทัล กลุ่มบริษัทซีดีจี เผยความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams ก้าวสู่ปีที่ 6 เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้ไอที ยกระดับความร่วมมือพันธมิตรเต็มรูปแบบ

กลุ่มบริษัทซีดีจี เผยความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams ก้าวสู่ปีที่ 6 เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้ไอที ยกระดับความร่วมมือพันธมิตรเต็มรูปแบบ

57 second read
0
0
105

กลุ่มบริษัทซีดีจี ในฐานะองค์กรที่เชี่ยวชาญ ด้านการให้บริการด้านโซลูชันเทคโนโลยีในประเทศไทย มาอย่างยาวนาน กว่า 55 ปี ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีให้แก่เยาวชนและสังคม โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์กชอป เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือ การโค้ดดิ้ง ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ผู้สนใจ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในบรรยากาศสนุกสนาน ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม กว่า 5,000 คน ครูผู้สอนจำนวน 400 คน และ มีโรงเรียนเข้าร่วมแล้วกว่า 500 โรงเรียน

โครงการ Code Their Dreams วาดฝัน เสริมโอกาส จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจเติมความรู้ พัฒนาสู่โอกาสสร้างอนาคต มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ คือ 1. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งของเยาวชน และ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนโค้ดดิ้ง 2. ผลักดันบุคลากรทางด้านการศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้สนับสนุนเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้งผ่านโปรแกรม Train the Trainer และโรงเรียนต้นแบบ Coding 3. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโค้ดดิ้ง และ หลักการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ กำลังเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในสังคม และ 4. ส่งเสริมให้ซีดีจีเป็นศูนย์รวมของความรู้ เครื่องมือ และ ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น เพื่อการฝึกอบรม

โครงการ Code Their Dreams เริ่มต้นด้วยการเข้าไปสอนนักเรียนในโรงเรียน ที่อยู่ใกล้เคียงกลุ่มบริษัทซีดีจี จากนั้น ขยายผลไปสอนในโรงเรียน ที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งยังถ่ายทอดความรู้ไปยังครู ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจเข้าไปสอนเด็กเยาวชน หรือ นักเรียนในชั้นเรียน ด้วยความหวังว่าเด็กไทยจะตระหนักถึงความสำคัญของโค้ดดิ้งและเทคโนโลยีในมุมมองต่างๆ รวมทั้งมีแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง และ มีศักยภาพ เพื่อจะได้เป็นบุคลากรด้านไอทีเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองสำคัญ ในตลาดแรงงาน ต่อไป นอกจากการเข้าไปสอนในโรงเรียนแล้ว โครงการ Code Their Dreams ยังต่อยอดด้วยการเข้าร่วมมือกับพันธมิตรในมิติต่าง ๆ อีกมากมาย

การจับมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โครงการ Code Their Dreams ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย ได้ลงนาม MOU ร่วมกับคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมมือทำโครงการ Social Enterprise ให้กับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ สอนเยาวชนในชุมชนทำเว็บไซต์แนะนำสินค้า OTOP และ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในชุมชน เพื่อหารายได้เข้าชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ลงนาม MOU ร่วมกับคณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำ Public Training ทั้งในรูปแบบออนไซต์และ Virtual Training ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และ โครงการความร่วมมือล่าสุดที่เกิดขึ้น โดยกลุ่มบริษัทซีดีจีร่วมกับสถาบัน 42 Bangkok โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดโครงการ “Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event”  Virtual Hack รวมทั้งสิ้น 3 โจทย์ 3 Episodes การแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นสำหรับโปรแกรมเมอร์ เยาวชนรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัล ท้าประลองในโจทย์การแข่งขันจากบริษัทในกลุ่มซีดีจี รวมเงินรางวัลการแข่งขัน ทั้งสิ้น 200,000 บาท ซึ่งการแข่งขันได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้รับผลตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมาก มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 250 คน

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โครงการ Code Their Dreams ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านโค้ดดิ้งและเทคโนโลยี ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ

  1. Code Their Dreams Workshop @Orientation จัดฐานกิจกรรมโค้ดดิ้งในโรงเรียน โดยมีพนักงานใหม่ กลุ่มบริษัทซีดีจีและผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนต่าง ๆ รวม 18 โรงเรียน
  2. Train the Trainer การสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้แก่ครูอาจารย์ หรือ ครูอาสาสมัคร เช่น โปรแกรม Scratch เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมในด้านการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครู 142 คน จาก 84 โรงเรียน และเป็นนักเรียน 17 คน จาก 1 สถาบัน
  3. In House Training การสอนโค้ดดิ้ง โดยใช้โปรแกรม Scratch ให้กับบุตรหลานพนักงานกลุ่มบริษัทซีดีจี
  4. Public Training ความร่วมมือระหว่าง CDG Group Code Their Dreams กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดทำคอร์ส หลักสูตรฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ในปี 2562-2563 จำนวน 35 คอร์ส โดยในปี 2564 ปรับรูปแบบการสอนเป็นการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เปิดรับสมัครผู้สนใจไม่จำกัดอายุ และจำนวน เปิดสอนเดือนละ 1 ครั้ง (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์)
  5. โรงเรียนต้นแบบด้านโค้ดดิ้ง โรงเรียนต้นแบบแห่งแรกคือ โรงเรียนวัดราชสิงขร ที่ทางโครงการ ฯ ได้จัดสอน โปรแกรม Scratch ในคาบวิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ต่อยอดสู่โรงเรียนต้นแบบด้าน Coding จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโคดดิ้ง สร้างองค์ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรภาคการศึกษาของไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 20 โรงเรียน และนำหลักสูตรเข้าสอนในโรงเรียนจริงแก่นักเรียนจำนวน 1,030 คน ในปี 2565

ซึ่งโครงการที่เกิดขึ้น ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครู ผู้เข้าร่วม ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับนักเรียน ช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกลเข้าถึงการเรียนวิชาโค้ดดิ้ง เนื้อหาถือเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้จริง  และ จากการสอบถามประเมินพบ ว่า คณะครูที่เข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 87 สนใจนำหลักสูตรไปสอนต่อเนื่องในชั้นเรียน ในปีการศึกษาต่อไป และ เด็กนักเรียนสามารถสร้างเกมส์ได้จากเริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐานความรู้เลย

Code their Dreams ยังคงเดินหน้าสานต่อ และ เน้นย้ำในเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านของโค้ดดิ้ง และ อื่น ๆ ให้กับเด็กไทย นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้ไปยังครูคณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และ บุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ อีกด้วย ในอนาคต กลุ่มบริษัทซีดีจี ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสร้างบุคลากร ด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ Code Their Dreams จะต่อยอดการสอนโค้ดดิ้งในระดับ Advance ขึ้น และ จะสอนเทคโนโลยี รวมทั้งโซลูชันต่าง ๆ เพื่อก่อประโยชน์กับผู้เรียนและภาคอุตสาหกรรม ต่อไป

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ Code Their Dreams: https://www.codetheirdreams.com/

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : ศุกร์  17  กุมภาพันธ์  2566  12:27:00 เข้าชม : 1875911 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

บลูทรี ภูเก็ต และ พันธมิตรร่วม ส่งมอบชุด PPE Level 2 แบบใช้ซ้ำ จำนวน 49 ชุด จาก โครงการแยกขวดช่วยหมอ แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บลูทรี ภูเก็ต ร่วม … …