Home ข่าวเด่น ดิจิทัล รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2566 เปิดวิสัยทัศน์ สู่ ยุค Low Carbon ททท. ยกระดับเติบโตอย่างรับผิดชอบ และ ยั่งยืน

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2566 เปิดวิสัยทัศน์ สู่ ยุค Low Carbon ททท. ยกระดับเติบโตอย่างรับผิดชอบ และ ยั่งยืน

1 min read
0
0
276

ททท. เปิดตัวโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 เพิ่มประเภทรางวัล Low Carbon & Sustainability มุ่งสู่เป้าหมาย การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สู่ การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผย ว่า รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards นับเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่ง ททท. จัดประกวดอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 5 ประเภท คือ 1.แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 2.ที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation) 3.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) 4.รายการนำเที่ยว (Tour Programmes) และ 5.การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability) เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ STGs (Sustainable Tourism Goals) ซึ่งรางวัลประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนนั้น จะช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างจุดเด่น และ เพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และ คุณค่าในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคุณค่า และมูลค่าของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ได้ว่า เมื่อเลือกใช้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ที่มีสัญลักษณ์เป็นกินรี มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการจากผู้ประกอบการ ที่มีการการันตีมาตรฐาน และ คุณภาพ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน (Safe and Sustainable Tourism) รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism)

โดยกรอบแนวคิดในการพิจารณาตัดสินรางวัล ครั้งที่ 14 ในปี 2566 นี้ อยู่บนพื้นฐานของ 3 แนวคิดหลัก คือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ภายใต้กระบวนการจัดการที่คำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม โดยมีกลไกสำคัญ คือ โมเดลเศรษฐกิจยั่งยืนแบบใหม่ BCG Economy Model ผสานกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการบริหารจัดการคาร์บอนต่ำ (Low Carbon & Sustainability management) และอีก 2 แนวคิดหลัก คือ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety & Health Administration) และ ความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest)

การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 แบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก 14 สาขาย่อย ดังนี้

 1. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) แบ่งประเภทรางวัลย่อย ออกเป็น 6 สาขา ประกอบด้วย
 • สาขาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการผจญภัย (Outdoor & Adventure Activities)
 • สาขาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing)
 • สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature & Park)
 • สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ และ ความบันเทิง (Recreation & Entertainment)
 • สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม (Historical & Culture)
 • สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Local & Community)
 1. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation) แบ่งประเภทรางวัลย่อย ออกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย
 • สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล (Luxury Hotel)
 • สาขาโลเคชั่น โฮเทล (Location Hotel)
 • สาขารีสอร์ต (Resort)
 • สาขาดีไซน์ โฮเทล (Design Hotel)
 1. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) แบ่งประเภทรางวัลย่อยออกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย
 • สาขาสปา (Spa)
 • สาขาเวลเนส สปา (Wellness Spa)
 • สาขาเวลเนส แอนด์ สปา รีทรีต (Wellness & Spa Retreat)
 • สาขานวดไทย (Nuad Thai for Health)
 1. ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes)
 2. ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อความยั่งยืน Low Carbon & Sustainability

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย แบ่งออกเป็น 3 รางวัล ดังนี้

 1. รางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Award)
 2. รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Award)
 3. เกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate)

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Gold Award จำนวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลประเภทเดียวกัน จะได้รับรางวัล Hall of Fame

สิทธิประโยชน์จากทางโครงการ ฯ

ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards
ที่มีสัญลักษณ์เป็นกินรี เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า และ บริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด ในการเสนอขายสินค้า และ บริการแก่นักท่องเที่ยว และ ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมการขายและการตลาด ผลงานที่ได้รับรางวัลได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ การตลาดกับ ททท. ดังต่อไปนี้
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Trade Show/Road Show/Consumer Fair ของ ททท. และพันธมิตรที่ ททท. สนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตลาด
 • ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าใช้จ่าย 50% ในการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายกับ ททท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตลาด
 • ได้รับการนำเสนอข้อมูลขายผ่านสื่อการตลาดดิจิทัลของ ททท. ได้แก่ Video clip/
  E-Book/Digital Brochure
 1. ประชาสัมพันธ์ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ดังต่อไปนี้
 • ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ของ ททท. ได้แก่ เพจ Amazing Thailand และเพจ Thailand Tourism Awards/อนุสาร อสท.
 • ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ และ สื่อสิ่งพิมพ์
 • ประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog/สื่อโซเชียลมีเดียท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง
 1. ยกระดับพัฒนาองค์กร Upskill – Reskill
 • ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Seminar/Workshop อาทิเช่น Online Digital Marketing Workshop และงานสัมมนาเจ้าบ้านที่ดี 2566 เป็นต้น

ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 และ ประกาศผลรางวัลวันที่ 8 กันยายน 2566
โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) วันที่ 27 กันยายน 2566

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ประสงค์เข้าร่วมการประกวด สามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ และ เกณฑ์การตัดสิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัคร ได้ที่

www.thailandtourismawards.com

www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew

Line Official Account หลักของโครงการประกวดอุสาหกรรมท่องเที่ยวไทย : @tourismawards

Line Official Account แยกตามประเภทรางวัล

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : @tourismawards1

ประเภทที่พัก : @tourismawards2

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : @tourismawards3

ประเภทรายการนำเที่ยว : @tourismawards4

ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อความยั่งยืน : @tourismawards5

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ :  อังคาร  28  กุมภาพันธ์  2566  15:38:59 เข้าชม : 1957882 ครั้ง

 

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

บลูทรี ภูเก็ต และ พันธมิตรร่วม ส่งมอบชุด PPE Level 2 แบบใช้ซ้ำ จำนวน 49 ชุด จาก โครงการแยกขวดช่วยหมอ แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บลูทรี ภูเก็ต ร่วม … …