Home ข่าวเด่น ดิจิทัล นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาล มุ่งมั่นดำเนินการ เพื่อให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพ จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมผลักดัน

นายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาล มุ่งมั่นดำเนินการ เพื่อให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพ จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมผลักดัน

42 second read
0
0
264

นายกฯ เป็นประธานการประชุมความคืบหน้า การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ย้ำไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกัน เชื่อว่า ความร่วมมือจะทำให้งานสำคัญครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ

วันนี้ (29 มีนาคม 2566) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมความคืบหน้า การดำเนินการเสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand โดยในการประชุมครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯ อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand (Thailand Candidature Committee) นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ ด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้

นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันสนับสนุน ผลักดันการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand อย่างเต็มที่ ขอบคุณที่สร้างการรับรู้ และ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เพื่อความสำเร็จของประเทศ ยืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นดำเนินการ เพื่อให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในสารแสดงเจตจำนง เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ถึงเลขาธิการองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions : BIE) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 แสดงจุดยืนในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานและนำเสนอศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย โดยไทยเชื่อมั่นว่าจะใช้การจัดงานครั้งนี้เป็นแพลตฟอร์มในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายใต้แนวคิดหลัก “ชีวิตแห่งอนาคต – แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” (Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity)

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง และ องค์กรธุรกิจภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ เข้าร่วม กว่า 30 หน่วยงาน เพื่อรายงานความคืบหน้า ตามวาระการประชุม อาทิ กิจกรรมรณรงค์หาเสียงสนับสนุนประเทศไทย การเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงานฯ ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ต ความก้าวหน้าในการเสนอตัว เป็นเจ้าภาพ ตามข้อกำหนดขององค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions : BIE) และ ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand (Thailand Candidature Committee) ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของ กรรมการฯ ที่ผ่านมา ว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอน อย่างครบถ้วน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้หยิบยกวาระการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯ ของไทยในทุกเวที ซึ่งถือเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญกับคณะทำงานฯ

ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศได้หาเสียงกับประเทศสมาชิก BIE อย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับ ทั้งในรูปแบบทวิภาคี และ พหุภาคี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และ ความสัมพันธ์ที่ดี โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมสำคัญ อาทิ การจัด Reception สำหรับคณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์กในเดือนเมษายน และ การจัด Working Lunch ในประเทศไทย โดยเจาะกลุ่มประเทศเป้าหมาย และการจัด Side Event ในการประชุม UNESCAP (ผู้เข้าร่วมระดับรัฐมนตรี) ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ พร้อมกันนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานถึงการดำเนินการร่วมกับ กต. และ สสปน. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นเจ้าภาพฯ ในครั้งนี้

กระทรวงสาธารณสุข พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับโลก ได้เตรียมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Health & Wellness ให้ทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย ผลักดันให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำ ความพร้อมของทุกภาคส่วนในจังหวัด การสร้างการตระหนักรู้/การสร้างความตื่นตัว และ การสนับสนุนการสมัครเป็นเจ้าภาพฯ ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนชาวภูเก็ต รวมทั้ง ขอรับการสนับสนุนการสมัครฯ จาก เอกอัครราชทูตต่างประเทศ ที่เดินทางมาเยือนภูเก็ต รวมทั้ง ทางจังหวัดได้ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก ทางกายภาพ ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์ และ โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก และ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา การเตรียมความพร้อมของเยาวชนของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการสมัคร

ในโอกาสนี้ รัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากสมาคม และ องค์กรธุรกิจภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ อย่างดียิ่ง อาทิ กลุ่มธุรกิจธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กลุ่มพลังงาน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กลุ่มรีเทล เช่น บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มสายการบิน เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มโรงแรม เช่น บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ส่วนสมาคมด้านธุรกิจและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ต่างร่วมใจให้การสนับสนุน อย่างพร้อมเพรียงด้วย เช่นกัน โดยร่วมสื่อสารประชาสัมพันธ์การสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของทางสมาคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สมาคมธนาคารไทย (TBA) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้า สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) และ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) เป็นต้น

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี กล่าว ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทราบดี ว่า งานนี้ไม่ใช่ภารกิจง่าย แต่เชื่อว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน ประชาชน จะทำให้เกิดเป็นความสำเร็จได้ ขอให้ทุกภาคส่วน ติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศสมาชิกต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับกลยุทธ์ของประเทศไทย ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงแนวคิดที่มีมาตลอด ในการตัดถนนเส้นใหม่ลงสู่ภาคใต้ เพื่อเป็นเส้นทางเพิ่มเติม ในการคมนาคมทางถนน ไปที่ฝั่งอันดามัน ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และ ต้องการยกระดับการท่องเที่ยวทางภาคใต้ของไทย ทั้งในฝั่งอันดามัน และ ฝั่งอ่าวไทย ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลในลักษณะแบบ Riviera รวมทั้งเชิญชวนทุกคนร่วมมือร่วมใจให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เห็นความก้าวหน้า ความสงบเรียบร้อย และ นำเสนอความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วย “ยิ้มสยาม”

ที่มา : สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต /  สำนักงาน นสพ.อาณาจักรนิวส์

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี  30  มีนาคม  2566  17:22:59  เข้าชม : 1986885 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

เช็คเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 อัปเดทล่าสุด งวดแรก โอนเงินเข้าวันไหน กี่บาท ! หลังก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง ปิดระบบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน แล้ว

เช็คเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เดือนมิถุนายน 2566 อัปเด … …