Home ข่าวเด่น ทันใจ รัฐพิธีเปิดรัฐสภา 3 ก.ค. นัดเลือก ประธานสภา 4 ก.ค. 2566

รัฐพิธีเปิดรัฐสภา 3 ก.ค. นัดเลือก ประธานสภา 4 ก.ค. 2566

1 second read
0
0
215

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2566 ตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2566 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดสมัยประชุม ณ โถงพิธี ชั้น 11 อาคารรัฐสภา ในเวลา 17.00 น.โดยมีสมาชิกและบุคคลสำคัญ อาทิ คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ส.ส. ส.ว. รวม 936 คน ที่จะเข้าร่วมรัฐพิธีในครั้งนี้

นอกจากนี้ คาดว่า วันที่ 4 กรกฎาคม จะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯทั้ง 2 คน โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พท. สมาชิกผู้มีอาวุโสสูงสุด ด้วยวัย 89 ปี จะทำหน้าที่ประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อดำเนินเลือกประธานตัวจริง ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 กำหนดให้การเลือกประธานสภาฯ มีวิธีการดังนี้

 • สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้ 1 ชื่อ
 • โดยที่การเสนอนั้น ต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อย กว่า 20 คน
 • ผู้ถูกเสนอชื่อ แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม
 • ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่า ผู้ถูกเสนอชื่อนั้น เป็นผู้ได้รับเลือก
 • ถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ

ประธานรัฐสภา มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

 • เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภา
 • กำหนดการประชุมรัฐสภา
 • ควบคุม และ ดำเนินกิจการของรัฐสภา
 • รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมรัฐสภาตลอดถึงบริเวณของรัฐสภา
 • เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอก
 • แต่งตั้งกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการใดๆ
 • อำนาจและหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
 • เป็นผู้นำชื่อนายกรัฐมนตรี ขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อให้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ หลังสภาฯ มีมติเลือก
 • เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายก
 • ที่มา : สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต / สำนักงาน นสพ.อาณาจักรนิวส์
 • TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ :  จันทร์  3  กรกฎาคม   2566  13:01:59 เข้าชม : 1989336 ครั้ง
Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ทันใจ
Comments are closed.

Check Also

‘สวีโจว’ จัดเสวนา ‘วัฒนธรรมฮั่น’  ถกกลยุทธ์ หนุน อารยธรรมจีนสู่โลก

ปักกิ่ง, 28 ก.ย. (ซินหัว) — การประชุมระยะเวลา 3 ว … …