Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต “Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ (รับไม้ต่อ) !!

“Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ (รับไม้ต่อ) !!

50 second read
0
0
217

“Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้ภูเก็ต เจ้าภาพ จัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2025” อย่างเป็นทางการ

วันนี้  (27 เมษายน 2567)  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย “Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้ภูเก็ต เจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2025” อย่างเป็นทางการ  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale  รับธงจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ส่งมอบธงให้นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2025”

มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey)  อย่างเป็นทางการ โดยในวันนี้จังหวัดภูเก็ตได้ขนทัพนักแสดง ทั้งกลุ่มเยาวชนสตรีผู้สูงอายุ มาร่วมแสดงผ่านบทเพลงปักษ์ใต้บ้านเรา และภูเก็ตเมืองงาม ที่สอดประสานแสดงถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการที่จะรังสรรค์ผลงานศิลปะ และต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน ในห้วงเวลาของการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2025” มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey) ระหว่าง เดือนธันวาคม 2568 – เมษายน 2569

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงที่ผลักดันต่อให้ Soft Power เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนทั่วโลก ให้เข้ามาเที่ยว มาทำงาน และมาใช้ชีวิตในประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นปลายทางของคนทั่วโลก กระทรวงวัฒนธรรม จึงนำงานด้านศิลปะ และการจัดเทศกาล เป็นประสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ โดยมอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำงานด้านศิลปะ และการจัดเทศกาลลงสู่การปฏิบัติ ผ่านการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งเป็นงานศิลปะระดับโลกของประเทศไทย เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 นี้

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เป็นผลงานสำคัญของกระทรวงที่นำทุนทางศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนผ่านงานศิลปะและกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเชียงราย องค์ภาครัฐและเอกชน และกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นด้วยความพร้อมของการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งด้านสถานที่ พลังความร่วมมือของชุมชน เครือข่ายศิลปินที่มีจำนวนมากที่สุดของประเทศ  งานThailand Biennale, Chiang Rai 2023 จึงประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศ

ความสำเร็จ ทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยความยิ่งใหญ่ของการจัดงาน ที่มี ประกอบด้วย 1. การจัดนิทรรศการหลักในเขตอำเภอเมืองและเชียงแสน จำนวน 17 แห่ง มีศิลปินเข้าร่วมมากถึง 60  คน จาก 21 ประเทศ จากทั่วทุกทวีป ประกอบด้วยศิลปินต่างประเทศ 38 คน และศิลปินไทย 22 คน 2. การจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบศาลา หรือ Pavilions จำนวน 13 แห่ง และ 3. การจัดกิจกรรมคู่ขนาน Collateral Events กว่า 150 กิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่เด็ก เยาวชน นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งหมดนี้ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าชมงานกว่า 2,790,964 คน และสามารถเข้าถึงการจัดงานทั้งในพื้นที่ และสื่อสังคมออนไลน์ สูงกว่า 25,194,652 คน/view สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงกุมภาพันธ์ 2567 มูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท ในด้านสังคมการจัดงานครั้งนี้ ทำให้เกิดการเพิ่มอัตราการจ้างงานในระบบประกันสังคม ในพื้นที่ กว่า 844 อัตรา

สามารถสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปิน ประชาชนชาวเชียงราย ควบคู่กันไป โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 รูปแบบได้แก่ 1. เพื่อแสดงผลงานศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ (Site Specific Installation) โดย ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 เดือน มีผู้เข้าชม จากเครือข่ายศิลปินทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งในอำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียง มีผู้เข้าชมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 42,893 คน .ในด้านภาพลักษณ์ของประเทศ จากบทสรุปความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ภายใต้แนวคิด The Open World หรือ เปิดโลก ที่สร้างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจสู่การเป็นเมืองศิลปะในระดับนานาชาติ เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขับเคลื่อนต้นทุนที่เป็น Soft Power เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน สังคม ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เปรียบได้กับการเปิดโลกศิลปะ ผ่านมุมมองความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะและกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะพลังความร่วมมือของประชาชนชาวเชียงรายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมงานศิลปะระดับโลก สามารถสร้างชื่อเสียง และเป็นที่จดจำไปทั่วโลก

นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ขณะนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศให้จังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพของการจัดงาน ในปี 2025 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีพิธีมอบธงสัญลักษณ์ โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale จาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเหนือสุดแดนสยามที่งดงามด้วยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม สู่ จังหวัดภูเก็ต ดินแดนไข่มุกแห่งอันดามัน พร้อมทั้งมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน ทำให้โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมาย ในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้นำศิลปิน และเครือข่ายเดินทางเข้าร่วมงานจำนวน กว่า 300 คน แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวอย่างมากของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ในด้านการเตรียมการจัดงานในครั้งต่อไป กระทรวงวัฒนธรรม

โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและจังหวัดภูเก็ต ได้เริ่มมีการศึกษาพื้นที่ พูดคุยกับภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต มีเตรียมความพร้อม การประกวดมาสคอตของจังหวัด รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการาดำเนินงาน ซึ่งมีการประชุมครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา โดยแผนการทำงานในระยะต่อไป คือการเตรียมการคัดเลือกภัณฑารักษ์ และการกำหนด theme ของการสร้างสรรค์ผลงานจังหวัดภูเก็ต และการคัดเลือกศิลปิน ด้วยความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต เชื่อได้ว่าการจัดงาน Thailand Biennale, Phuket 2025 จะมีความยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนต้นทุนที่เป็น Soft Power ให้สามารถสร้างเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศได้ไม่น้อยกว่าจังหวัดเชียงรายอย่างแน่นอน

ด้าน นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดงาน ให้มีความยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมทั้งเรื่องของศิลปะ soft power และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต  และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว และชื่นชมศิลปะ ที่จะแสดงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต่อไป

ที่มา แหล่งข้อมูล : สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต / สำนักงาน นสพ.อาณาจักรนิวส์

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : อาทิตย์  28 เมษายน  2567  14:00:00 เข้าชม : 1896553 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวรอบเกาะภูเก็ต
Comments are closed.

Check Also

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ เตรียมจัดยิ่งใหญ่ 9 – 12 ม.ค. 2568 นี้

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ เตรียมจัดยิ่งให … …