Home สัมภาษณ์บุคคล วิสัยทัศน์ ผู้นำชุมชนสามัคคีสามกอง สำราญ นิพัทธวิวัฒน์

วิสัยทัศน์ ผู้นำชุมชนสามัคคีสามกอง สำราญ นิพัทธวิวัฒน์

2 second read
0
0
1,566

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ผู้นำองค์กรต่าง ๆ และบทบาท หน้าที่ของผู้นำองค์กร ทั้งระดับ ชุมชน อบต. อบจ. เทศบาล ล้วนมีบทบาทกับสังคมทั้งสิ้น สังคมชุมชน เป็นสังคมขนาดเล็ก หากคนในชุมชนมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ย่อมทำให้สังคมน่าอยู่ ซึ่งทั้งหมดบทบาทสำคัญที่ทำให้ขับเคลื่อนไปได้ ก็คือ ผู้นำชุมชน และผู้นำชุมชนที่กำลังถูกกล่าวขานถึง ผู้นำชุมชนสามัคคีสามกอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยความตั้งใจจริงรับใช้สังคมชุมชน ด้วยปณิธานแน่วแน่ว่า “โปร่งใส ใจเป็นธรรม นำพัฒนา พาตรวจสอบ” เป็นคำประกาศนโยบายของคนชื่อ สำราญ นิพัทธวิวัฒน์ เมื่อคราวลงสมัครรับเลือกตั้งประธานชุมชนสามัคคีสามกองเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2552 ที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคำมั่นสัญญาดังกล่าว ที่มีต่อชาวชุมชนสามกองเป็นอย่างดี

การทำหน้าที่ ดูแล รับใช้ บริหารงานชุมชน ให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบ จะต้องทำอย่างไร ?  เรามารู้จักบทบาทผู้นำชุมชนสามกอง ที่ชื่อ สำราญ นิพัทธวิวัฒน์ ประ ธานชุมชนสามัคคีสามกอง คนใหม่

อาณาจักรนิวส์ : แนวคิดในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : ผมทำงานเป็นทีม ในรูปของคณะกรรมการบริหารชุมชน มีการสำรวจความต้องการที่แท้จริงของชุมชน การเข้าถึงชาวบ้าน การประชุมประชาคมประสานความร่วมมือเข้าด้วยกันของ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต โดยเฉพาะเขต 1 ทั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนฯ การวางแผนร่วมกันจัดทำกิจกรรมแผนงานระยะสั้นระยะยาว สิ่งเหล่านี้ต้องมีศักยภาพ ผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

อาณาจักรนิวส์ : ยุทธวิธีการพัฒนาชุมชน ?

ประธานฯสำราญ : มีการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกในชุมชน ฝึกอาชีพเสริมทักษะ ชุมชนสามัคคีสามกองเป็นชุมชนใหญ่ประกอบด้วยประชากร 3,700 คน  864 ครัวเรือน เป็นชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เช่น สาธารณูปโภค  เป็นต้น การทำงานจึงต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาตลอดเวลา

อาณาจักรนิวส์ : ชุมชนจะเติบโตและผู้นำยุคใหม่ควรจะทำอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : ผม คิดว่าการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันตลอดจนการให้ความทุ่มเทกับการทำงานการใช้ความสามารถของแต่ละ คนที่มีอยู่ วิสัยทัศน์ของผู้นำ สมาชิกในชุมชนต่างทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและโปร่งใส ผมมั่นใจว่าเป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

อาณาจักรนิวส์ : คิดว่า ชุมชนที่บริหารอยู่มีจุดอ่อน จุดแข็ง อย่างไร ? เมื่อเทียบกับชุมชนอื่น ๆ

ประธานฯสำราญ : ชุมชน สามัคคีสามกองนับเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความเจริญทางธุรกิจ และเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร เสริมสวย อินเตอร์เน็ต สถานบันเทิงเล็กๆ ร้านยา เป็นเหมือนเมืองเล็กๆ มีถนนหงษ์หยกอุทิศตัดผ่าน มีธนาคาร คลินิก สาธารณสุขที่ได้รับการเอาใจใส่สุขภาพของชุมชนอย่างดีของทีมงาน อสม. คุณ ภูษิตา ในเร็วๆ นี้อาคารอเนกประสงค์ของชุมชนก็จะแล้วเสร็จและจะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนได้ ใช้สอยกรรมการได้มีที่ทำงานอย่างถาวรต่อไป

อาณาจักรนิวส์ : ในฐานะที่เป็นประธานชมรมผู้นำชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต อีกตำแหน่งท่านคิดว่าการรวมตัวของชุมชนต่างๆ เป็นอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : ในฐานะที่ผมได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานชมรมผู้นำชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยประธานชุมชนในเขตเทศบาล 17 ชุมชนมีสมาชิกทั้งสิ้น 18,841 คน เป็นการรวมตัวของผู้นำชุมชนเราจัดตั้งเป็นชมรม แต่ละคนมีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ที่ผ่านมาแม้จะมีการรวมตัวกันบ้างแล้ว แต่ครั้งนี้มีผู้นำชุมชนทั้งเก่า และใหม่ที่มีใจให้กัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หล่อหลอมพลังเข้าด้วยกัน มีพี่เจน ชุมชนถนนหลวงพ่อ เป็นประธานชุมชนมาแล้วหลายสมัย คุณ สำรวย ชุมชนร่วมน้ำใจ คุณ สุวัฒน์ สะพานร่วมพูนผล 1 คุณวุฒิ ชุมชนสี่สิบห้อง คุณประดิษฐ์ ชุมชนสุทัศน์ซอย 2 คุณไพโรจน์ ชุมชนซีเต็กข่า และทุกคนที่มีความรู้ความสามารถ เพราะคนรุ่นก่อนได้สร้างบันไดให้ผมได้ย่างก้าว ผมจึงมาถึงจุดนี้ได้อย่างมั่นคง

อาณาจักรนิวส์ : ในอนาคตจะกำหนดทิศทางของชมรมฯอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : เราจะช่วยดูแลรักษาวัฒนธรรมขององค์กรร่วมกันสร้างความเจริญ และเราจะก้าวไปด้วยกันด้วยความมุ่งมั่นด้วยการร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ แม้ชมรมฯจะเพิ่งตั้งใหม่ๆ แต่ทุกย่างก้าวก็เต็มไปด้วยพลัง

อาณาจักรนิวส์ : ผู้นำชุมชนยุคใหม่มีบทบาทอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : การดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ การรักษาผลประโยชน์ และการสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นสิ่งที่ผมปรารถนาสูงสุด ผมจัดการแข่งขันโบวลิ่ง การกุศลเมื่อ 2-3 เดือนก่อน เพื่อหารายได้เข้าชุมชน มีรองประธานฯ คุณกองเงิน เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง เลขานุการ และคณะกรรมการชุมชนฯตลอดจนบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆ ให้การสนับสนุนมีรายได้ทั้งสิ้น 140,000 บาท เราทำงานเป็นทีมเวิร์ค ช่วยกันทุกฝาย จึงเกิดผลลัพท์ที่ดี ส่วนด้านความปลอดภัยมีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อปพร. รถตรวจการ ดึกๆ ก็ออกมาพบปะกัน ซอยไหนล่อแหลมต่อภัยอันตราย ทั้ง 15 ซอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ด้านล่างติดถนนเยาวราช ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง สร้างความอบอุ่นความสุขให้กับชุมชนฯ เป็นความภูมิใจแม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่ผมก็ยินดีกับภาระหน้าที่ที่ทุกคนได้มอบหมาย และให้ความไว้วางใจกับเรา

อาณาจักรนิวส์ : การเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนในความคิดของท่านควรจะเป็นอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : อยากส่งสัญญาณให้ภาครัฐ หรือตัวแทนของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงวิถีชีวิตของชุมชน การทุ่มเทให้กับชุมชน ของผู้นำ และกรรมการทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ว่าถึงเวลาที่ท่านต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังเสียที เพราะเราก็มีความตั้งใจ มีความรัก ความห่วงใย ต่อท้องถิ่น ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักการเมืองคนหนึ่งคนใดเช่นกัน ผมจะทำให้ชุมชนฯเกิดความกลมเกลียวสามัคคี และจะทำให้ทุกคนที่จิตสำนึกคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เป็นคนเสียสละ ช่วยเป็นรั้วให้กันและกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีตามเจตนารมณ์ ชุมชนสามัคคีสามกอง..

ได้ฟัง วิสัยทัศน์ ของ ผู้นำชุมชนฯ ยุคใหม่ สำราญ นิพัทธวิวัฒน์ คงจะเป็นตัวอย่าง ให้กับ ผู้นำชุมชนฯ น้องใหม่ ที่กำลังทำงานขับเคลื่อนเพื่อส่วนรวม สังคมไทยจะอยู่ได้ ต้องด้วยความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ชุมชนเล็ก ๆ หากขาดความสามัคคี สังคมใหญ่ ก็ต้องถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยง ไม่พ้น เพราะฉะนั้น ความสามัคคี จะเป็นเสาหลัก ของสังคมไทย ให้มีความเอื้ออาทร ห่วงใย ซึ่งกันและกัน สังคมจะอยู่อย่างมีความสุข…เฉกเช่น ชุมชนสามัคคี สามกอง….//////

ทีมข่าว นสพ.อาณาจักรนิวส์

TAG :  0 Google +0    เขียนเมื่อ :  29 กันยายน 2555 07:48:11 เข้าชม :  1645259   ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In สัมภาษณ์บุคคล
Comments are closed.

Check Also

5 ตัวแทน นักกอล์ฟสาว จาก “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021” ร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์ไทยประยุกต์ อันล้ำสมัย ก่อนร่วมดวลวงสวิง 6 – 9 พ.ค. ศกนี้

(ชลบุรี – 7 พฤษภาคม 2564) ตัวแทน 5 นักกอล์ฟสาวระด … …