Home สัมภาษณ์บุคคล วิสัยทัศน์ ผู้นำชุมชนสามัคคีสามกอง สำราญ นิพัทธวิวัฒน์

วิสัยทัศน์ ผู้นำชุมชนสามัคคีสามกอง สำราญ นิพัทธวิวัฒน์

2 second read
0
0
2,165

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ผู้นำองค์กรต่าง ๆ และบทบาท หน้าที่ของผู้นำองค์กร ทั้งระดับ ชุมชน อบต. อบจ. เทศบาล ล้วนมีบทบาทกับสังคมทั้งสิ้น สังคมชุมชน เป็นสังคมขนาดเล็ก หากคนในชุมชนมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ย่อมทำให้สังคมน่าอยู่ ซึ่งทั้งหมดบทบาทสำคัญที่ทำให้ขับเคลื่อนไปได้ ก็คือ ผู้นำชุมชน และผู้นำชุมชนที่กำลังถูกกล่าวขานถึง ผู้นำชุมชนสามัคคีสามกอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยความตั้งใจจริงรับใช้สังคมชุมชน ด้วยปณิธานแน่วแน่ว่า “โปร่งใส ใจเป็นธรรม นำพัฒนา พาตรวจสอบ” เป็นคำประกาศนโยบายของคนชื่อ สำราญ นิพัทธวิวัฒน์ เมื่อคราวลงสมัครรับเลือกตั้งประธานชุมชนสามัคคีสามกองเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2552 ที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคำมั่นสัญญาดังกล่าว ที่มีต่อชาวชุมชนสามกองเป็นอย่างดี

การทำหน้าที่ ดูแล รับใช้ บริหารงานชุมชน ให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบ จะต้องทำอย่างไร ?  เรามารู้จักบทบาทผู้นำชุมชนสามกอง ที่ชื่อ สำราญ นิพัทธวิวัฒน์ ประ ธานชุมชนสามัคคีสามกอง คนใหม่

อาณาจักรนิวส์ : แนวคิดในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : ผมทำงานเป็นทีม ในรูปของคณะกรรมการบริหารชุมชน มีการสำรวจความต้องการที่แท้จริงของชุมชน การเข้าถึงชาวบ้าน การประชุมประชาคมประสานความร่วมมือเข้าด้วยกันของ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต โดยเฉพาะเขต 1 ทั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนฯ การวางแผนร่วมกันจัดทำกิจกรรมแผนงานระยะสั้นระยะยาว สิ่งเหล่านี้ต้องมีศักยภาพ ผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

อาณาจักรนิวส์ : ยุทธวิธีการพัฒนาชุมชน ?

ประธานฯสำราญ : มีการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกในชุมชน ฝึกอาชีพเสริมทักษะ ชุมชนสามัคคีสามกองเป็นชุมชนใหญ่ประกอบด้วยประชากร 3,700 คน  864 ครัวเรือน เป็นชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เช่น สาธารณูปโภค  เป็นต้น การทำงานจึงต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาตลอดเวลา

อาณาจักรนิวส์ : ชุมชนจะเติบโตและผู้นำยุคใหม่ควรจะทำอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : ผม คิดว่าการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันตลอดจนการให้ความทุ่มเทกับการทำงานการใช้ความสามารถของแต่ละ คนที่มีอยู่ วิสัยทัศน์ของผู้นำ สมาชิกในชุมชนต่างทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและโปร่งใส ผมมั่นใจว่าเป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

อาณาจักรนิวส์ : คิดว่า ชุมชนที่บริหารอยู่มีจุดอ่อน จุดแข็ง อย่างไร ? เมื่อเทียบกับชุมชนอื่น ๆ

ประธานฯสำราญ : ชุมชน สามัคคีสามกองนับเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความเจริญทางธุรกิจ และเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร เสริมสวย อินเตอร์เน็ต สถานบันเทิงเล็กๆ ร้านยา เป็นเหมือนเมืองเล็กๆ มีถนนหงษ์หยกอุทิศตัดผ่าน มีธนาคาร คลินิก สาธารณสุขที่ได้รับการเอาใจใส่สุขภาพของชุมชนอย่างดีของทีมงาน อสม. คุณ ภูษิตา ในเร็วๆ นี้อาคารอเนกประสงค์ของชุมชนก็จะแล้วเสร็จและจะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนได้ ใช้สอยกรรมการได้มีที่ทำงานอย่างถาวรต่อไป

อาณาจักรนิวส์ : ในฐานะที่เป็นประธานชมรมผู้นำชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต อีกตำแหน่งท่านคิดว่าการรวมตัวของชุมชนต่างๆ เป็นอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : ในฐานะที่ผมได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานชมรมผู้นำชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยประธานชุมชนในเขตเทศบาล 17 ชุมชนมีสมาชิกทั้งสิ้น 18,841 คน เป็นการรวมตัวของผู้นำชุมชนเราจัดตั้งเป็นชมรม แต่ละคนมีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ที่ผ่านมาแม้จะมีการรวมตัวกันบ้างแล้ว แต่ครั้งนี้มีผู้นำชุมชนทั้งเก่า และใหม่ที่มีใจให้กัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หล่อหลอมพลังเข้าด้วยกัน มีพี่เจน ชุมชนถนนหลวงพ่อ เป็นประธานชุมชนมาแล้วหลายสมัย คุณ สำรวย ชุมชนร่วมน้ำใจ คุณ สุวัฒน์ สะพานร่วมพูนผล 1 คุณวุฒิ ชุมชนสี่สิบห้อง คุณประดิษฐ์ ชุมชนสุทัศน์ซอย 2 คุณไพโรจน์ ชุมชนซีเต็กข่า และทุกคนที่มีความรู้ความสามารถ เพราะคนรุ่นก่อนได้สร้างบันไดให้ผมได้ย่างก้าว ผมจึงมาถึงจุดนี้ได้อย่างมั่นคง

อาณาจักรนิวส์ : ในอนาคตจะกำหนดทิศทางของชมรมฯอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : เราจะช่วยดูแลรักษาวัฒนธรรมขององค์กรร่วมกันสร้างความเจริญ และเราจะก้าวไปด้วยกันด้วยความมุ่งมั่นด้วยการร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ แม้ชมรมฯจะเพิ่งตั้งใหม่ๆ แต่ทุกย่างก้าวก็เต็มไปด้วยพลัง

อาณาจักรนิวส์ : ผู้นำชุมชนยุคใหม่มีบทบาทอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : การดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ การรักษาผลประโยชน์ และการสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นสิ่งที่ผมปรารถนาสูงสุด ผมจัดการแข่งขันโบวลิ่ง การกุศลเมื่อ 2-3 เดือนก่อน เพื่อหารายได้เข้าชุมชน มีรองประธานฯ คุณกองเงิน เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง เลขานุการ และคณะกรรมการชุมชนฯตลอดจนบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆ ให้การสนับสนุนมีรายได้ทั้งสิ้น 140,000 บาท เราทำงานเป็นทีมเวิร์ค ช่วยกันทุกฝาย จึงเกิดผลลัพท์ที่ดี ส่วนด้านความปลอดภัยมีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อปพร. รถตรวจการ ดึกๆ ก็ออกมาพบปะกัน ซอยไหนล่อแหลมต่อภัยอันตราย ทั้ง 15 ซอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ด้านล่างติดถนนเยาวราช ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง สร้างความอบอุ่นความสุขให้กับชุมชนฯ เป็นความภูมิใจแม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่ผมก็ยินดีกับภาระหน้าที่ที่ทุกคนได้มอบหมาย และให้ความไว้วางใจกับเรา

อาณาจักรนิวส์ : การเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนในความคิดของท่านควรจะเป็นอย่างไร ?

ประธานฯสำราญ : อยากส่งสัญญาณให้ภาครัฐ หรือตัวแทนของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงวิถีชีวิตของชุมชน การทุ่มเทให้กับชุมชน ของผู้นำ และกรรมการทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ว่าถึงเวลาที่ท่านต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังเสียที เพราะเราก็มีความตั้งใจ มีความรัก ความห่วงใย ต่อท้องถิ่น ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักการเมืองคนหนึ่งคนใดเช่นกัน ผมจะทำให้ชุมชนฯเกิดความกลมเกลียวสามัคคี และจะทำให้ทุกคนที่จิตสำนึกคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เป็นคนเสียสละ ช่วยเป็นรั้วให้กันและกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีตามเจตนารมณ์ ชุมชนสามัคคีสามกอง..

ได้ฟัง วิสัยทัศน์ ของ ผู้นำชุมชนฯ ยุคใหม่ สำราญ นิพัทธวิวัฒน์ คงจะเป็นตัวอย่าง ให้กับ ผู้นำชุมชนฯ น้องใหม่ ที่กำลังทำงานขับเคลื่อนเพื่อส่วนรวม สังคมไทยจะอยู่ได้ ต้องด้วยความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ชุมชนเล็ก ๆ หากขาดความสามัคคี สังคมใหญ่ ก็ต้องถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยง ไม่พ้น เพราะฉะนั้น ความสามัคคี จะเป็นเสาหลัก ของสังคมไทย ให้มีความเอื้ออาทร ห่วงใย ซึ่งกันและกัน สังคมจะอยู่อย่างมีความสุข…เฉกเช่น ชุมชนสามัคคี สามกอง….//////

ทีมข่าว นสพ.อาณาจักรนิวส์

TAG :  0 Google +0    เขียนเมื่อ :  29 กันยายน 2555 07:48:11 เข้าชม :  1645259   ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In สัมภาษณ์บุคคล
Comments are closed.

Check Also

ธงเหลืองสะบัดพริ้ว รอบเกาะภูเก็ต ยกเสาโกเต้ง วันนี้ (25 ก.ย.) พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ปีนี้ พิเศษ จัดงานสมโภช 111 ปี อ๊ามจุ้ยตุ่ยฯ

วันนี้ (25 ก.ย. 2565) ประเพณีถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) … …