Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง แบงค์ชาติ แถลงข่าว สรุป ภาวะเศรษฐกิจ และ ภาวะการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4/2560

แบงค์ชาติ แถลงข่าว สรุป ภาวะเศรษฐกิจ และ ภาวะการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4/2560

2 second read
0
0
1,039

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการ อาวุโส เปิดเผยว่า การดำเนินงานด้านการคุ้มครอง และ การให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินของสำนักงานภาคใต้ ใน ปี2560 มีการให้คำปรึกษา และ รับเรื่องร้องเรียนผ่าน สายด่วน 1213 รวม 7,487 ราย ประกอบด้วย การให้ข้อมูลคำปรึกษา 7,299 ราย (ร้อยละ 97.5) ส่วนใหญ่เป็นเรื่องบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ และ ภาระหนี้เงินต้น หรือ ดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง เป็นสำคัญ รองลงมาเป็นเรื่องการขอข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และ การขอข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. การรับเรื่องร้องเรียน 107 ราย (ร้อยละ 1.4) ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเงินให้สินเชื่อ และ เงินฝาก เช่น พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ และ ปัญหาการฝากเงิน หรือ โอนเงินผ่านเครื่องอัตโนมัติและ ข้อเสนอแนะ 81 ราย (ร้อยละ 1.1) เมื่อเทียบกับปี 2559 การให้ข้อมูลคำปรึกษา ในปี 2560 ลดลง เนื่องจากการสอบถามเรื่อง พันธบัตรลดลงเป็นสำคัญ ส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 89 ราย เป็นการเพิ่มขึ้น ในเรื่องภัยทางการเงิน เช่น บัตรเครดิตถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่น

ผู้อำนวยการอาวุโส ยังกล่าว สรุป ภาวะเศรษฐกิจ และ การเงินภาคใต้ ปี 2560 ว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 ขยายตัว จากปีก่อน โดยมี การส่งออก และ การท่องเที่ยว เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ การส่งออกขยายตัว ตามอุปสงค์ต่างประ เทศ ที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อไปยัง การผลิตภาคอุตสาหกรรม สำหรับ รายได้เกษตรกรขยายตัว จาก ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และ ราคาที่อยู่ในระดับสูงในช่วงต้นปี เนื่องจากได้รับผลกระทบ จาก อุทกภัย อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรปรับลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี เป็นปัจจัยกดดันต่อกำลังซื้อ ของผู้บริโภค บางส่วน ด้านการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้น ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวจากปีก่อน ตามราคาพลังงาน ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น รายละเอียด ของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ มีดังนี้ มูลค่าการส่งออกขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 27.4 ตามอุปสงค์ต่างประเทศ ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการ ผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวร้อยละ 6.6 ตามการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ที่ขยายตัวมากจากวัตถุดิบ ที่เพิ่มขึ้นมาก และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพารา ทั้งไม้ยางพาราแปรรูป และ ผลิตภัณฑ์ ยางพาราแปรรูป และ ถุงมือยาง ซึ่ง ขยายตัวตามความต้องการ ที่มีต่อเนื่อง ขณะที่อุตสาหกรรมอาหารทะเล แช่เย็นแช่แข็ง และ แปรรูปขยายตัว เล็กน้อย ส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง หดตัว โดยเฉพาะ ตลาดตะวันออกกลาง ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ และ ความไม่สงบ ในภูมิภาค จำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น จากปีก่อน ร้อยละ 3.9 โดยการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน เป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานต่ำ จาก การปราบปรามทัวร์ ผิดกฎหมาย ในปลายปีก่อน ประกอบกับเที่ยวบินตรง จาก จีน ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวรัสเซียขยายตัวดี เช่นกัน อย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในภาคใต้ชายแดนหดตัว จากการลดลง ของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลจากเงินริงกิตที่อ่อนค่าเป็นสำคัญ แต่เริ่มเห็นการฟื้นตัวในช่วงปลายปี ผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.1 ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตปาล์มน้ำมันเป็นส าคัญ โดย เป็นผลของสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย รวมถึง พื้นที่ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตยางพาราหดตัว ผลจากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมในช่วงต้นปี รวมถึงปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าปกติในช่วงปลายปี นอกจากนี้ผลผลิตกุ้งหดตัว เช่นกัน ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัว ร้อยละ 6.1 ส่งผลให้รายได้เกษตรกร ขยายตัวร้อยละ 7.2 ซึ่งเป็นผลจากด้าน ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคายางพาราในช่วงครึ่งแรกของปี เนื่องจาก อุปทานที่ลดลงจากภาวะฝนตกหนักและ น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ในช่วงเดือนมกราคม 2560 อย่างไรก็ตามรายได้เกษตรกร ในช่วงครึ่งหลังของปีหดตัว จากราคา ที่ปรับลดลง เครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทรงตัว จากปีก่อน โดยการใช้จ่ายในหมวดบริการด้านการ ท่องเที่ยวและขนส่งขยายตัวต่อเนื่อง เช่นเดียวกับหมวดยานยนต์ที่ขยายตัวดี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการ รถยนต์รุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้ากึ่งคงทน และ ไม่คงทนหดตัว สะท้อนภาพกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง 2 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึ้นจากปีก่อน โดยหดตัวร้อยละ 0.8 จากที่หดตัวร้อยละ 2.4 ใน ปีก่อน สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุน ในรถยนต์เชิงพาณิชย์และการนำเข้าสินค้า ทุนหมวด เครื่องจักร และ อุปกรณ์โดยเฉพาะ กลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ถุงมือย่างไม้ยางพาราแปรรูป และ ผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคก่อสร้าง และ อสังหาริมทรัพย์ ยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนจากยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในเขตเทศบาลยังคงหดตัว การใช้จ่ายภาครัฐลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23.2 จากการลดลงของรายจ่ายประจำ ในหมวดเงินเดือน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เปลี่ยนไปใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือน จาก ส่วนกลาง ในปีนี้ ทำให้ไม่ปรากฏในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาคใต้ อย่างไรก็ดี หากไม่รวมหมวดดังกล่าว การใช้จ่ายภาครัฐลดลง ร้อยละ 4.0 ผลของฐานสูง จาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในปีก่อน ขณะเดียวกัน รายจ่ายลงทุนลดลงจาก การเบิกจ่ายที่ลดลงในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี การเบิกจ่ายในงบกลุ่มจังหวัดขยายตัว เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.03 เร่งตัวจากร้อยละ 0.17 ในปีก่อน จาก ราคาพลังงานเป็นส าคัญ โดยราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก อย่างไรก็ดี ราคาอาหารสดลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สำหรับอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.4 ในปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ว่างงาน ที่ไม่เคยทำงานมาก่อนเป็นสำคัญ ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานนอกภาคเกษตรกรรมลดลง ณ สิ้นปี 2560 เงินฝากทั้งระบบ ของธนาคารพาณิชย์ และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสเดียวกัน ปีก่อนร้อยละ 5.1 ตามการเพิ่มขึ้นของเงินฝากทั้งประเภทออมทรัพย์ และ ประจำด้านสินเชื่อคงค้าง ของธนาคารพาณิชย์และ SFIs เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อ เพื่อการอุปโภค บริโภคเป็นส าคัญ แนวโน้มปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจภาคใต้ จะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2560 โดยอุปสงค์จากต่างประเทศ ที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว การส่งออก รวมถึง การผลิตภาคอุตสาหกรรมให้ ขยายตัว โดยคาดว่าการเพิ่มขึ้น ของนักท่องเที่ยวจีน ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ในภาคการท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน การผลิตถุงมือยาง จะขยายตัวดีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คาดว่า การผลิต และ ส่งออกยางพารา และ ไม้ยางพาราแปรรูป เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง สอดคล้องกับเศรษฐกิจจีน ที่มีแนวโน้มชะลอตัว ส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเล ยังคงเผชิญปัจจัยเสี่ยง ด้านวัตถุดิบ และ ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา สำหรับ การลงทุนภาคเอกชน คาดว่า จะปรับดีขึ้น จากการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เนื่องจากจำนวนที่อยู่อาศัยคงค้าง เริ่มลดลง ประกอบกับ ผู้ประกอบการเริ่มเปิดตัวโครงการใหม่ ขณะเดียวกัน ภาครัฐได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน มีแนวโน้มทรงตัว อยู่ในระดับต่ำ ///

TAG : 0  0 Google +0      เขียนเมื่อ :  2  กุมภาพันธ์ 2561  14:45:38  เข้าชม : 2567811  ครั้ง

ภาพข่าว : นสพ.อาณาจักรนิวส์ / นสพ.ลุคกิ้ง นิวส์ 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

Traveloka ส่งแคมเปญ Welcome to Thailand Again ชวนต่างชาติเที่ยวไทย อย่างปลอดภัย

กรุงเทพฯ – 18 ตุลาคม 2564 – Traveloka เที่ยว & ไลฟ … …