Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง สื่อมวลชนภาคใต้ ชวนคนใต้ ระดมความคิด “พลังงานบ้านเรา เอาไงดี ?” หาทางออก สร้างพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ให้ยั่งยืน คนแห่ฟังเกินคาด !

สื่อมวลชนภาคใต้ ชวนคนใต้ ระดมความคิด “พลังงานบ้านเรา เอาไงดี ?” หาทางออก สร้างพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ให้ยั่งยืน คนแห่ฟังเกินคาด !

11 second read
0
0
982

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา สื่อมวลชน และ กลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ ระดมความคิด “พลังงานบ้านเรา…เอาไงดี?” พร้อมร่วม ออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ให้ยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมเสวนาคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์

วันนี้ (2 มีนาคม)  สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา สื่อมวลชน และ กลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อร่วมกันคิด “พลังงานบ้านเรา…เอาไงดี ?” และ เสวนา หัวข้อ “ร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ให้ยั่งยืน” สร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ และ ประเทศไทย ปัจจัยที่ทำให้พลังงานไฟฟ้า มีความมั่นคง และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) โดยมี สื่อมวลชน และ กลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมสัมมนา กว่า 235 คน ณ ห้องกรุงเทพ 3  โรงแรม บีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในฐานะ สื่อมวลชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการนำเสนอข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับ สังคม โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้เชิญนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ตลอดจน ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน มาร่วมให้ข้อเท็จจริงแก่สื่อมวลชน และ กลุ่มองค์กรในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานไปสื่อสารให้สังคม ได้รับทราบ สามารถนำข้อเท็จจริงไปออกแบบ แนวทางการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย ให้ยั่งยืน ร่วมกัน ต่อไป

สำหรับ การสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ ในสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ และ ประเทศไทย ได้แก่ เรื่อง “การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ” โดย นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี นักวิชาการประจำสำนักงานนโยบาย และ แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เรื่อง “ทำอย่างไรให้ไฟฟ้ามั่นคง” โดย อาจารย์มนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงาน และ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ คณะทำงานการจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์

นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี นักวิชาการประจำสำนักงานนโยบาย และ แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคใต้มีกำลังการผลิตไฟฟ้า ในพื้นที่ประมาณ 2,600 เมกะวัตต์ ร่วมกับการส่งไฟฟ้าเชื่อมโยง จาก ภาคกลาง ประมาณ 600 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจมองว่า เพียงพอ แต่ถ้าไม่มีการจัดการใด ๆ เลย ในอนาคต ภาคใต้จะมีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงในระบบไฟฟ้า เพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ เพิ่มขึ้น ปีละประมาณ ร้อยละ 3 โดยมี การใช้ไฟฟ้าสูงสุด ในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งคาดการณ์ อนาคตในปี 2579 ความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5,500 เมกะวัตต์

ดังนั้น การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ จึงเป็นเรื่องจำเป็น แต่จะเป็นในรูปแบบใดนั้น จำเป็นต้องศึกษาให้รอบคอบ และมองถึงภาพรวมของประเทศ ไม่มองแบบแยกส่วน ต้องคำนึงถึงราคาที่เหมาะสม และเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมด้วย เพราะ มีเชื้อเพลิงให้เลือกหลายชนิด ทั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินนำเข้า ก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้า (LNG) น้ำ ลม และ แสงอาทิตย์ ซึ่งมีราคาต้นทุนที่แตกต่างกัน และมีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกัน

นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงาน และ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ทำอย่างไรให้ไฟฟ้ามั่นคง กล่าวว่า การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าต้องคำนึงถึงความมั่นคง โดยมี โรงไฟฟ้าเพียงพอ และ ระบบไฟฟ้ามั่นคง นอกจากนี้ ต้องมีราคาที่เป็นธรรม ประชาชนทุกคนสามารถจ่ายได้ และ ผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการได้โดย 1) การลดความเสี่ยงด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง มากเกินไป และลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก 2) เสริมสร้างความมั่นคงของระบบ โดยการมีกำลังผลิตสำรองอย่างพอดี มีกำลังผลิตพึ่งพาได้เพียงพอ ตลอด 24 ชั่วโมง และ มีสายส่งที่เพียงพอ 3) มีราคาที่เป็นธรรม และ เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้ และ อยู่ร่วมกับชุมชนได้ ซึ่งมีการออกแบบการพัฒนาพลังงานได้หลายรูปแบบ โดยควรเลือกใช้เชื้อเพลิงในสัดส่วนที่เหมาะสม กับบริบทของประเทศนั้น ๆ เพราะในแต่ละประเทศมีลักษณะที่แตกต่างกัน ในการคิดไม่ควรอิงกับกระแสโลกมากจนเกินไป ต้องศึกษา และ วิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง รอบด้าน เพราะเชื้อเพลิงแต่ละชนิดมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน ต้องเลือกสัดส่วนเชื้อเพลิงให้เหมาะสม กับ บริบทของประเทศไทย

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ คณะทำงานการจัดทำแนวทาง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ว่า เป็นเครื่องมือให้รัฐบาลตัดสินใจก่อนการวางนโยบาย และแผนการพัฒนาในภาพกว้าง โดยมี กระบวนการพิจารณา ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนาอย่างสมดุล หาแนวทางที่ดีที่สุด ที่สังคมยอมรับร่วมกันในทุกด้าน โดยมี กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปัจจัยสำคัญ คือ ทางเลือกที่เปิดกว้างมากขึ้น ข้อสรุปของการพัฒนามีทางออกเป็นไปได้หลายรูปแบบ อย่างเปิดกว้าง อาทิ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขนาด เทคโนโลยี ระยะเวลาดำเนินการ หรือ ยกเลิก จึงส่งผลให้การพัฒนามีความคลอบคลุมมากขึ้น ซึ่งควรจัดทำควบคู่ ไปกับ การวางนโยบาย และ แผนพัฒนาของรัฐบาล เพื่อให้สังคมได้เรียนรู้ร่วมกัน และ รัฐบาลได้ทบทวน การดำเนินงานให้รอบคอบ มองรอบด้านในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น และ ลดความขัดแย้งที่เกิดในสังคมลง ทั้งนี้ การทำ SEA มีความแตกต่างจากการทำ EIA และ EHIA ที่ประเมินผลกระทบในระดับโครงการที่มีโจทย์ในการพัฒนาอยู่แล้ว”

นอกจากนี้ ช่วงภาคบ่าย มีการเสวนา หัวข้อ  “ร่วมออกแบบพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ให้ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิทยาเทคโนโลยี และ การจัดการพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา , ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการเสวนา โดย คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ อดีตผู้ดำเนินรายการข่าว ไอทีวี และ ปัจจุบันเป็นเจ้าของรายการ SMART ENERGY ทางไทยรัฐทีวี โดยมี ผู้เข้ารับฟังการเสวนา เนืองแน่น ร่วมแสดงความคิดเห็น ในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ โดยภาพรวมเชื่อมั่น ในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า สมัยใหม่ แต่ปัญหาของประเทศไทยคือการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน และ ไม่รอบด้าน ทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันมาก ส่งผลให้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ///

TAG : 0  0 Google +0      เขียนเมื่อ :  2  มีนาคม  2561  12:45:38  เข้าชม : 1827263  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …