Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง จังหวัดสงขลา รายงาน ผลความคืบหน้า การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

จังหวัดสงขลา รายงาน ผลความคืบหน้า การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

3 second read
0
0
661

ตามคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการทำงาน ในระดับพื้นที่ ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานที่มี    หรือ จะมีโครงการ/กิจกรรม ลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ธีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ    ตามโครงการไทยนิยม ระดับตำบลเป็นแกนหลักและให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล โดยกำหนดกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการเพาะนิยมยั่งยืน 10 เรื่องโดยแยกเป็นหมวดหมู่ คือ ด้านความมั่นคง ได้แก่ สัญญาประชาคมถูกใจไทยเป็นหนึ่ง, รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย , รู้กลไกการบริหารราชการ , รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม , รู้เท่าทันเทคโนโลยีและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ คนไทยไม่ทิ้งกัน , ชุมชนอยู่ดีมีสุขและวิถีไทยวิถีพอเพียง และ ด้านงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)

สำหรับผลการดำเนินการ ปัจจุบันอยู่ในห้วงการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ตามความคิด (Mind sent) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ได้เห็นความสำคัญของประโยชน์และโทษในการใช้เทคโนโลยีและความสำคัญของครอบครัวและชุมชน ในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561โดยมีจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่จัดเวทีที่ 4  จำนวน 197 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 14.95   และ จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมเวที จำนวน 19,637 คน

ในส่วนความคืบหน้า โครงการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม2561 และ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) โดยมี การประชาคม เพื่อคัดเลือกโครงการครั้งที่ 1 จำนวน 1,028 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2 จำนวน 290 หมู่บ้าน   ซึ่งโครงการที่ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว จำนวน 1,442 หมู่บ้าน/ชุมชน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น262,998,774 บาท

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว อุมาพร สังขวณิช /ภาพ

TAG : 0  0 Google +0      เขียนเมื่อ :  31  พฤษภาคม  2561  09:34:28  เข้าชม : 1862943  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

Traveloka ส่งแคมเปญ Welcome to Thailand Again ชวนต่างชาติเที่ยวไทย อย่างปลอดภัย

กรุงเทพฯ – 18 ตุลาคม 2564 – Traveloka เที่ยว & ไลฟ … …