Home เศรษฐกิจ มูลนิธิชัยพัฒนา-สำนักงาน กปร.-กรมพัฒนาที่ดิน- ปตท. ร่วมจัดพิธีมอบรางวัล การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11

มูลนิธิชัยพัฒนา-สำนักงาน กปร.-กรมพัฒนาที่ดิน- ปตท. ร่วมจัดพิธีมอบรางวัล การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11

2 second read
0
0
600

วันนี้  (18 มิถุนายน 2562) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดฯ ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบรางวัลใน  พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนา และ รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน  เนื่องมาจากพระราชดำริ  ครั้งที่ 11  (ประจำปี 2561 – 2562) ซึ่งจัดขึ้นโดย  ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (สำนักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อยกย่อง เชิดชู  รวมทั้ง  เผยแพร่ผลงานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก  เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและขยายผลการปลูก และ ใช้ประโยชน์หญ้าแฝก อย่างแพร่หลาย  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรดิน และ น้ำ อย่างยั่งยืน

นายดนุชา  สินธวานนท์ เลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า โครงการประกวดการพัฒนา และ รณรงค์การใช้หญ้าแฝก  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด  (มหาชน) ได้บูรณาการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2549 โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ผ่านคณะกรรมการระดับประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายคนรักษ์แฝก 6 ด้าน ได้แก่  การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสมาชิกของเครือข่ายคนรักษ์แฝก การรณรงค์ส่งเสริมการขยายผลการปลูกหญ้าแฝก  การพัฒนาการบริหารการจัดการเครือข่าย  การศึกษาทดลอง และ จัดทำฐานข้อมูล  การพัฒนาฝีมือหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก และการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่ง  ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือภาคประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร  หันมาสนใจประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนั้น ยังเกิดกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก  รวมตัวกันเป็นเครือข่ายคนรักษ์แฝก ปัจจุบันมีจำนวน 9,761 คน และ มีศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอีก 48 แห่ง ทั่วประเทศ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคประชาชน ไปสู่ภาคประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผย ว่า “ปตท. ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการประกวดการพัฒนา และ รณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11  เพื่อร่วมสืบสานงานตามพระราชดำริ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้ง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ให้กับประเทศชาติ  และ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดิน และ น้ำ และ การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษา  หน่วยงานทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ในการนำความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และ ต่อยอดการพัฒนาตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

การจัดการประกวดฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2561-2562 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด และ รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยได้รับโล่จากองค์กรร่วมจัดพร้อมรับเกียรติบัตร โดยมี  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

การประกวดในครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 103 ผลงาน และ มีผู้ผ่านการพิจารณา รวม 32 ผลงาน แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทผลงาน ได้แก่ ประเภทส่งเสริมการปลูก และ ขยายผล  มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน 9 ผลงาน รางวัลโล่องค์กรร่วมจัด 12 ผลงาน ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ซึ่งแบ่งออกเป็น ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์  มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน 2 ผลงาน และรางวัลโล่องค์กรร่วมจัด 9 ผลงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานรางวัลเกียรติยศหญ้าแฝกแห่งชาติ ประจำปี 2559-2560 รับเกียรติบัตรเกียรติยศหญ้าแฝกแห่งชาติ ในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ 1 ท่าน

“โครงการดังกล่าว นับเป็นกระบวนการสร้างความร่วมมือ ที่สำคัญในการเชื่อมโยงการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ สู่ ภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จ สู่ สาธารณชน ได้ศึกษาเรียนรู้  ตลอดขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตลอดจน ให้การดำเนินงานการพัฒนา และ รณรงค์การใช้หญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริดำรงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยสืบต่อไป”  นายชาญศิลป์ กล่าวเพิ่มเติม ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 18  มิถุนายน  2562  19:28:49  เข้าชม : 1876509  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In เศรษฐกิจ
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …