Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการก่อความไม่สงบ ภายใต้แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือยาว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกรณีฉุกเฉินจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการก่อความไม่สงบ ภายใต้แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือยาว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกรณีฉุกเฉินจังหวัดสงขลา

2 second read
0
0
487

วันนี้ (23 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ ภายใต้แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือยาว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกรณีฉุกเฉินจังหวัดสงขลา โดยมี นายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป้องกันจังหวัดสงขลา นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางพรวดี โต๊ะเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สงขลา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย, สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานขนส่งจังหวัด, สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด, สำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานโยธาธิการ และ ผังเมืองจังหวัด เข้าร่วม

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดสงขลา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดสงขลา กรณีฉุกเฉิน ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดส่งให้ส่วนราชการ และ อำเภอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบ และ นำไปปฏิบัติ

โดย จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้มีมติในการเสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีพิเศษ ให้มีประวัติข้อมูล รายละเอียด สภาพปัญหาความต้องการ พร้อมทั้งภาพถ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน และ ทุกกรณีต้องส่งผ่านศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยา จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประชุมพิจารณากลั่นกรองก่อนส่งไปยังศอ.บต. พร้อมรายงานการประชุม เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ

ทั้งนี้ จังหวัด ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง การให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดสงขลา กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์ ตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 3182/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และ ให้อำเภอดำเนินการ ประกอบด้วย 1. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ระดับอำเภอ กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์ และส่งคำสั่งฯให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา, 2. ให้หน่วยงานที่มีบุคลากรจะขอรับการช่วยเหลือกรณีพิเศษฯ ต้องมีหนังสือถึงอำเภอ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ อำเภอดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ ระดับอำเภอเพื่อพิจารณากลั่นกรอง การให้ความช่วยเหลือฯ กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์ และ จัดทำบันทึกรายงานการประชุมฯ ส่งให้จังหวัด เพื่อพิจารณาต่อไป, 3. กรณีใบรับรองแพทย์ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนด แบบ จชต.1 และแบบ จชต. 2 (ลักษณะเดียวกับการยื่นขอรับความช่วยเหลือเยียวยาฯ)และ4. ให้จัดทำบัญชีรายละเอียดพฤติการณ์ และ ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรอง การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับลกระทบฯ กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์ โดยเฉพาะ คำบรรยายเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบฯ ต้องละเอียด ชัดเจน ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ///

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 23 สิงหาคม 2562 23:38:49 เข้าชม : 1534985 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ยกให้เป็น 1 “เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ ทาวเวอร์” เมนู ไฮไลท์สุดพิเศษ ติดดาว

ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนช … …