Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒ พร้อมเปิดบริการประชาชน รูปแบบใหม่ NEW NORMAL

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒ พร้อมเปิดบริการประชาชน รูปแบบใหม่ NEW NORMAL

12 second read
0
0
943

สถานีขนส่งแห่งที่ 2 ภูเก็ต เปิดบริการประชาชน รูปแบบใหม่ New normal…….วันนี้  (๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ )  นายบัญญัติ  คันธา ขนส่งจังหวัดภูดก็ต , นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา , นายชบ พุทธสุภะ นายสถานีบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.ภูเก็ต) , นายสำราญ สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน และ นายเกชา เชื้อชิต  ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติฯ  เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ และ เจ้าหน้าที่ บริษัทขนส่ง (บขส) ภูเก็ต  ร่วมแถลงข่าว  เตรียมความพร้อมของสถานีขนส่ง แห่งที่ ๒  ภูเก็ต  หลังจากการแถลงข่าวได้ร่วมทำความสะอาด พร้อมกับสมาชิก และ ผู้ถูกคุมประพฤติ  จำนวน ๕๐ คน  เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleannig Day  โดยร่วมกันพัฒนา และ ทำความสะอาด บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒  เพื่อเป็นไปตามมาตราการการเฝ้าระวัง และ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิดฯ

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไป ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น โดยได้อนุญาตให้ยานพาหนะ ผู้โดยสารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคน หรือ สินค้า ระหว่างจังหวัด ที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา และ ถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา ๐๓.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานได้ ดังนั้น  จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกับนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และนายสถานีบขส. ภูเก็ต เพื่อกำหนดเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ ๒ อย่างเป็นทางการ และได้ข้อสรุปที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ คือ วันพรุ่งนี้ (วันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนั้น สืบเนื่องจากที่กรมการขนส่งทางบก   ได้มีมาตรการการป้องกัน และ ควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) ในระบบขนส่งสาธารณะ โดยกรมการขนส่งทางบกได้กำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และ กระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

โดยได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชน ที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ทุกประเภท เช่น รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ รถสองแถว หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทุกครั้ง งดพูดคุยโทรศัพท์ในระหว่างการโดยสารรถสาธารณะ และ ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำทุกครั้ง ที่มีการสัมผัสพื้นผิวต่างๆ ในที่สาธารณะ กรณีโดยสารรถแท็กซี่ควรนั่งตอนหลังของรถ เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร ลดความเสี่ยงการติดต่อ ในส่วนของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ  ทุกประเภท  แนะนำให้สังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ หากป่วย มีอาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด ควรกักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ และขณะให้บริการหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำบ่อยๆ และ สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาให้บริการ หากในระหว่างขับรถมีผู้โดยสารไอ จาม ให้ปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างระบายอากาศ เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสสะสมอยู่ในรถ

โอกาสการติดเชื้อของผู้ขับรถ และ ผู้โดยสารท่านอื่น ควรจัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจล หรือ น้ำประจำรถ  หมั่นเปิดหน้าต่างให้อากาศภายนอกหมุนเวียน หรือ เปิดหน้าต่างระหว่างให้บริการ ต้องทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อน และ หลังการให้บริการ โดยเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ กรณีให้บริการผู้โดยสารที่ มีการไอ จาม หรือ ไม่สบาย ระหว่างเดินทาง ควรใช้แอลกอฮอล์ ๗๐% ในการทำความสะอาดภายในรถ นอกจากนั้น เมื่อมีเวลาพัก ควรเปิดประตูและหน้าต่างรถ หรือ เปิดช่องระบายอากาศ เพื่อระบายอากาศภายในรถ

ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวเพิ่มเติม ว่า ในส่วนของการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ และ การให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จะดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ มาตรการ Social Distancing เว้นระยะนั่ง หรือ ยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑- ๒ เมตร เช่น เว้นเบาะที่นั่งในรถตู้โดยสารและรถโดยสารประจำทาง กำหนดพื้นที่ยืนบนรถเมล์ ฯลฯ

Cr ภาพ :  NBT PHUKET  THAILAND

ทางด้าน นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ในฐานะที่เทศบาลตำบลรัษฎาเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสถานีขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาด และมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย การบริหารลานจอดรถฯลฯ จึงได้กำหนดให้สถานีขนส่งผู้โดยสารจะมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ ผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จะไม่อนุญาตให้เข้าสู่บริเวณอาคารและชานชาลาของสถานี และผู้ให้บริการเดินรถมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการได้ และปรับปรุงสถานที่ ให้มีความเหมาะสม ทั้งในส่วนของช่องจำหน่ายตั๋ว บริเวณชานชาลา การทำความสะอาดบริเวณอาคารของสถานีขนส่งอยู่เสมอ การกำหนดที่นั่งบริเวณชานชาลาให้เว้นเก้าอี้นั่ง เว้นระยะห่างในการนั่ง หากประชาชนพบรถโดยสารไม่ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing หรือมาตรการอื่นๆ ที่ภาครัฐกำหนดเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่เทศบาลตำบลรัษฎา หรือร้องเรียนผ่านสายด่วน ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสารสาธารณะ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

สำหรับ ในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒ มาดูความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -19) ที่จะเปิดให้บริการเดินรถอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ ทางเทศบาลตำบลรัษฎา ต้องขอขอบคุณ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต นายสถานีบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.ภูเก็ต)  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต  นายสำราญ สินธ์ทอง เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน และ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาด้วยใจ และ ได้ร่วมกันทำความสะอาด และ ร่วมกันพัฒนาสถานีขนส่ง ให้มีการให้บริการที่ดีต้อนรับประชาชน ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามาภูเก็ต ขอบคุณครับ ///

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …